Možnosti využití metod vícekriteriálního rozhodování v akvizičním procesu ozbrojených sil

Název práce: Možnosti využití metod vícekriteriálního rozhodování v akvizičním procesu ozbrojených sil
Autor(ka) práce: Krb, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pudil, Pavel
Oponenti práce: Jiroušek, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení využitelnosti použití metod vícekrite-riálního rozhodování v akvizičním procesu nákupu majetku, služeb a stavebních prací pro ozbrojené síly České republiky na úrovni vojenského útvaru. K realizaci tohoto cíle je práce rozčleněna na dvě části. První část se zabývá teorií vícekriteriálního rozhodo-vání, představuje jednotlivé metody včetně kritické diskuse a uvozuje legislativní úpra-vu zadávání veřejných zakázek v ČR. Druhá část následně realizuje zhodnocení využi-telnosti těchto metod na modelovém příkladu výběru dodavatele pomocí analýzy, syn-tézy, komparace a dedukce. V diskusi je dospěno k závěru, že vícekriteriální rozhodo-vání při výběru majetku pro ozbrojené síly je v komplexních rozhodovacích problé-mech nástrojem, umožňující nastavení rychlého, přesného, pružného a strukturované-ho systému pro podporu rozhodování. Na úrovni vojenského útvaru lze aplikovat me-tody vícekriteriálního rozhodování v oblasti akvizičního procesu ve fázi přípravy a rea-lizace.
Klíčová slova: vícekriteriální rozhodování; veřejné zakázky; akviziční proces; MCDM software
Název práce: The possibilities of using multi-criteria decision making methods in the acqusition process of the armed forces
Autor(ka) práce: Krb, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pudil, Pavel
Oponenti práce: Jiroušek, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to evlauate the usability of multi-criteria decision making methods in the the acqusition process for the Armed Forces of the Czech Republic at the level of a military battalion. To realize this goal, the thesis is divided into two parts. The first part deals with the theory of multi-criteria decision making, introduces individual methods including criticial discussion, and introduces the legislative regulations of public procurement in the Czech Republic. The second part then realizes the evaluation of the usability of these methods on an example of supplier selection using analysis, synthesis, comaprsion and deduction. The discussion concludes that multi-criteria dicision making in the public procurement for the Armed Forces of the Czech Republic is a tool for complex decision making problems, allowing the setup of a fast, accurate, flexible and structurated system for decision support. At the level of the military battalion, methods of multi-criteria decision making, in the area of the acqusition process, can be applied in the preparation and realization phase.
Klíčová slova: multicriteria decision making; acqusition process; public procurement; MCDM software

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2021
Datum podání práce: 28. 2. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78226/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: