EU-Indonesia Relations - Palm Oil Issue

Thesis title: Vztahy mezi Evropskou unií a Indonésií – problematika palmového oleje
Author: Pavlíková, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sankot, Ondřej
Opponents: Kováčiková, Viera
Thesis language: Česky
Abstract:
V roce 2018 Evropská unie zveřejnila směrnici o obnovitelných zdrojích, která reguluje politiku všech obnovitelných zdrojů a omezuje používání biopaliv na bázi palmového oleje. Jelikož se má za to, že produkce palmového oleje nepodporuje udržitelný rozvoj, vstup palmového oleje na evropský trh byl omezen. Hlavním dodavatelem palmového oleje do zemí Evropské unie je Indonésie, která vnímá směrnici Evropské unie jako překážku pro svůj obchod. Indonésie je zároveň největším světovým producentem palmového oleje a jeho vývoz představuje významný přínos pro indonéskou ekonomiku. Indonésie tedy předložila případ Světové obchodní organizaci s tím, že se Evropská unie dopouští diskriminace, která není v souladu s články Všeobecné dohody o clech a obchodu. Tato práce má za cíl vyhodnotit jaký vliv měla směrnice o obnovitelných zdrojích na diplomatické vztahy mezi Indonésií a Evropskou unií. Cíle bylo dosaženo pomocí kvalitativního výzkumu, přičemž byla využita metoda jednopřípadové studie. K naplnění cíle je sledován vývoj vyjednávání mezi Evropskou unií a Indonésií po implementaci směrnice o obnovitelných zdrojích. Výsledkem práce je, že palmový olej a jeho udržitelnost zkomplikovala vyjednávání o Komplexní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Indonésií, avšak oba partneři jsou stále odhodláni dohodu uzavřít. Dále byla v rámci spolupráce EU-ASEAN vytvořena Společná pracovní skupina na palmový olej, aby se problematika vyřešila co nejefektivněji.
Keywords: Palmový olej; Evropská unie; Indonésie
Thesis title: EU-Indonesia Relations - Palm Oil Issue
Author: Pavlíková, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sankot, Ondřej
Opponents: Kováčiková, Viera
Thesis language: Česky
Abstract:
The European Union established the Renewable Energy Directive in 2018, which regulates all renewables policies and limits the use of palm oil-based biofuels. As palm oil production is considered not to promote sustainable development, the entry of palm oil into the European market has been limited. The main supplier of palm oil to the countries of the European Union is Indonesia, which perceives the European Union directive as an obstacle to its trade. Indonesia is also the world's largest producer of palm oil, and its exports represent a significant benefit to the Indonesian economy. Indonesia has therefore referred the case to the World Trade Organization, claiming that the European Union is discriminating against the Articles of the General Agreement on Tariffs and Trade. This thesis aims to evaluate the impact of the Renewable Energy Directive on diplomatic relations between Indonesia and the European Union. The goal was achieved through qualitative research, using the method of a single-case study. To achieve this goal, the development of negotiations between the European Union and Indonesia following the implementation of the Renewable Energy Directive is monitored. As a result, palm oil and its sustainability have complicated negotiations on the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the European Union and Indonesia, but both entities are still determined to reach a consensus. Within the framework of EU-ASEAN cooperation, a Joint Working Group on Palm Oil has been established to resolve the issue as effectively as possible.
Keywords: Palm oil; European Union; Indonesia

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 9. 2021
Date of submission: 29. 4. 2022
Date of defense: 3. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77924/podrobnosti

Files for download

    Last update: