Vztahy mezi Evropskou unií a Indonésií – problematika palmového oleje

Název práce: Vztahy mezi Evropskou unií a Indonésií – problematika palmového oleje
Autor(ka) práce: Pavlíková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Kováčiková, Viera
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V roce 2018 Evropská unie zveřejnila směrnici o obnovitelných zdrojích, která reguluje politiku všech obnovitelných zdrojů a omezuje používání biopaliv na bázi palmového oleje. Jelikož se má za to, že produkce palmového oleje nepodporuje udržitelný rozvoj, vstup palmového oleje na evropský trh byl omezen. Hlavním dodavatelem palmového oleje do zemí Evropské unie je Indonésie, která vnímá směrnici Evropské unie jako překážku pro svůj obchod. Indonésie je zároveň největším světovým producentem palmového oleje a jeho vývoz představuje významný přínos pro indonéskou ekonomiku. Indonésie tedy předložila případ Světové obchodní organizaci s tím, že se Evropská unie dopouští diskriminace, která není v souladu s články Všeobecné dohody o clech a obchodu. Tato práce má za cíl vyhodnotit jaký vliv měla směrnice o obnovitelných zdrojích na diplomatické vztahy mezi Indonésií a Evropskou unií. Cíle bylo dosaženo pomocí kvalitativního výzkumu, přičemž byla využita metoda jednopřípadové studie. K naplnění cíle je sledován vývoj vyjednávání mezi Evropskou unií a Indonésií po implementaci směrnice o obnovitelných zdrojích. Výsledkem práce je, že palmový olej a jeho udržitelnost zkomplikovala vyjednávání o Komplexní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Indonésií, avšak oba partneři jsou stále odhodláni dohodu uzavřít. Dále byla v rámci spolupráce EU-ASEAN vytvořena Společná pracovní skupina na palmový olej, aby se problematika vyřešila co nejefektivněji.
Klíčová slova: Palmový olej; Evropská unie; Indonésie
Název práce: EU-Indonesia Relations - Palm Oil Issue
Autor(ka) práce: Pavlíková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Kováčiková, Viera
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The European Union established the Renewable Energy Directive in 2018, which regulates all renewables policies and limits the use of palm oil-based biofuels. As palm oil production is considered not to promote sustainable development, the entry of palm oil into the European market has been limited. The main supplier of palm oil to the countries of the European Union is Indonesia, which perceives the European Union directive as an obstacle to its trade. Indonesia is also the world's largest producer of palm oil, and its exports represent a significant benefit to the Indonesian economy. Indonesia has therefore referred the case to the World Trade Organization, claiming that the European Union is discriminating against the Articles of the General Agreement on Tariffs and Trade. This thesis aims to evaluate the impact of the Renewable Energy Directive on diplomatic relations between Indonesia and the European Union. The goal was achieved through qualitative research, using the method of a single-case study. To achieve this goal, the development of negotiations between the European Union and Indonesia following the implementation of the Renewable Energy Directive is monitored. As a result, palm oil and its sustainability have complicated negotiations on the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the European Union and Indonesia, but both entities are still determined to reach a consensus. Within the framework of EU-ASEAN cooperation, a Joint Working Group on Palm Oil has been established to resolve the issue as effectively as possible.
Klíčová slova: Palm oil; European Union; Indonesia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2021
Datum podání práce: 29. 4. 2022
Datum obhajoby: 3. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77924/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: