Development of a program for formatting analysis of bachelor’s and master’s theses

Thesis title: Vývoj programu určeného k analýze formátování diplomových a bakalářských prací
Author: Hulík, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Král, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vytvořit aplikaci, která bude schopná analyzovat co největší část formátování bakalářských a diplomových prací definovaných FIS VŠE. Práce se postupně zabývá třemi analýzami, které jsou předpokladem pro vývoj aplikace. První analýza se věnuje definici formátování na FIS, druhá podrobně rozebírá, jak funguje dokument uložený ve formátu .docx, a jaké jsou jeho hlavní soubory a elementy, ve kterých jsou uchovány podstatné informace. Kombinací těchto dvou analýz pak dochází ke třetí, jenž má za úkol určit možné kontroly, které by šly zautomatizovat za pomoci vyvíjené aplikace. Na základě analýz je následně vyvíjen samotný program. Základní funkcionalita programu je popsaná v závěrečné kapitole, včetně přehledu obrazovek, popisu hlavních metod, které vykonávají jednotlivé kontroly, a komplikací, na které se při vývoji narazilo. Na závěr je program doporučen jako pomůcka ke kontrole formátování, kterou ale nenahrazuje v její plné podobě, neboť stále existuje mnoho faktorů, které zkontrolovat nedokáže, a neměl by tedy plně substituovat i manuální kontrolu textu studentem, případně fakultou.
Keywords: DOCX; dokument; formátování; kontrola formátování; OOXML
Thesis title: Development of a program for formatting analysis of bachelor’s and master’s theses
Author: Hulík, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Král, David
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this master’s thesis is to create an application that will be able to analyse as much of the formatting of bachelor’s and master’s theses defined by FIS VŠE as possible. Thesis gradually deals with three separate analyses, which are a prerequisite for the application development. The first analysis deals with the definition of formatting provided by FIS, second goes into deep detail of how the document stored inside the .docx format works, and what are its main files and elements, where essential information is preserved. The combination of these two analyses then leads to the third, that aims to identify possible formatting checks, which could be automated with the help of the developed application. Based on the analyses, the program itself can be developed. The concluding chapter describes the basic functionality of the program, including an overview of the screens, description of the main methods that perform individual checks, and complications encountered during the development. In conclusion the program is recommended as an assistant to the process of format check, but not as a full substitution, because there are still many factors, which cannot be checked by the program. It is highly recommended, that the old manual way should not be foregone by students, or the faculty.
Keywords: DOCX; document; formatting; formatting check; OOXML

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 10. 2021
Date of submission: 1. 5. 2022
Date of defense: 19. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78346/podrobnosti

Files for download

    Last update: