Vývoj programu určeného k analýze formátování diplomových a bakalářských prací

Název práce: Vývoj programu určeného k analýze formátování diplomových a bakalářských prací
Autor(ka) práce: Hulík, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Král, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vytvořit aplikaci, která bude schopná analyzovat co největší část formátování bakalářských a diplomových prací definovaných FIS VŠE. Práce se postupně zabývá třemi analýzami, které jsou předpokladem pro vývoj aplikace. První analýza se věnuje definici formátování na FIS, druhá podrobně rozebírá, jak funguje dokument uložený ve formátu .docx, a jaké jsou jeho hlavní soubory a elementy, ve kterých jsou uchovány podstatné informace. Kombinací těchto dvou analýz pak dochází ke třetí, jenž má za úkol určit možné kontroly, které by šly zautomatizovat za pomoci vyvíjené aplikace. Na základě analýz je následně vyvíjen samotný program. Základní funkcionalita programu je popsaná v závěrečné kapitole, včetně přehledu obrazovek, popisu hlavních metod, které vykonávají jednotlivé kontroly, a komplikací, na které se při vývoji narazilo. Na závěr je program doporučen jako pomůcka ke kontrole formátování, kterou ale nenahrazuje v její plné podobě, neboť stále existuje mnoho faktorů, které zkontrolovat nedokáže, a neměl by tedy plně substituovat i manuální kontrolu textu studentem, případně fakultou.
Klíčová slova: DOCX; dokument; formátování; kontrola formátování; OOXML
Název práce: Development of a program for formatting analysis of bachelor’s and master’s theses
Autor(ka) práce: Hulík, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Král, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master’s thesis is to create an application that will be able to analyse as much of the formatting of bachelor’s and master’s theses defined by FIS VŠE as possible. Thesis gradually deals with three separate analyses, which are a prerequisite for the application development. The first analysis deals with the definition of formatting provided by FIS, second goes into deep detail of how the document stored inside the .docx format works, and what are its main files and elements, where essential information is preserved. The combination of these two analyses then leads to the third, that aims to identify possible formatting checks, which could be automated with the help of the developed application. Based on the analyses, the program itself can be developed. The concluding chapter describes the basic functionality of the program, including an overview of the screens, description of the main methods that perform individual checks, and complications encountered during the development. In conclusion the program is recommended as an assistant to the process of format check, but not as a full substitution, because there are still many factors, which cannot be checked by the program. It is highly recommended, that the old manual way should not be foregone by students, or the faculty.
Klíčová slova: DOCX; document; formatting; formatting check; OOXML

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2021
Datum podání práce: 1. 5. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: