Transformation of a desktop application into a cloud solution

Thesis title: Transformace desktopové aplikace do plně cloudového řešení
Author: Novák, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Oraný, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se věnuje problematice transformace existujícího softwarového produktu pro zaznamenávání a plánování dlouhodobých aktivit v desktopové verzi do webové aplikace. Základ softwarového produktu vychází z bakalářské práce autora. Transformace aplikace vytváří plně cloudové řešení. Cloudové řešení je poskytováno jako „software as a service“ využívající aktuálně používané technologie a poskytovatele těchto cloudových služeb. Hlavním cílem této práce je tedy, mimo transformace produktu, také předvedení využití služeb těchto poskytovatelů a doplnění aplikace o nutné prvky, které jsou standardem běžných webových aplikací. Teoretická část práce se zabývá novými požadavky na aplikaci, výhodami a nevýhodami jednotlivých možností pro transformaci, vstupní analýzou a ukázkou řešení. Dále jsou podrobně popsány nové funkcionality aplikace a nejdůležitější kroky pro transformaci. V závěrečné části je uvedeno porovnání jednotlivých poskytovatelů, výběr poskytovatele a architektury řešení. V praktické části je provedena analýza požadavků, tvorba grafického návrhu webového rozhraní, transformace aplikace, tvorba webového rozhraní a implementace nových funkcionalit.
Keywords: Dlouhodobý plánovač; Poskytovatelé cloudových služeb; React.js; Java
Thesis title: Transformation of a desktop application into a cloud solution
Author: Novák, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Oraný, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the issue of the transformation of an existing software desktop product used for recording and planning long-term activities into a web application. The transformed application is based on the author’s bachelor’s thesis. The application transformation creates a fully functional cloud solution. This web application cloud solution is provided as a “software as a service” using current popular technologies and most used cloud providers. In addition to the transformation, the main goal of this thesis is to demonstrate the use of the cloud services required for web applications and to enhance the application with necessary functionalities that are standard for common web applications. The theoretical part of this thesis deals with new requirements for the application, advantages or disadvantages of individual options for transformation, input analy-sis, and demonstration of solutions based on selected cloud environments. After that, new features of the application and the most important steps for the transformation are described in detail. The final part presents a service comparison of individual cloud providers, provider selection, and architecture solutions. In the practical part of this thesis, the analysis of requirements, creation of graphic design of web interface, the transformation of application, creation of web interface, and implementation of new functions are performed.
Keywords: Desktop application; Long-term Planner; Java; React.js

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 11. 2020
Date of submission: 2. 5. 2022
Date of defense: 3. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75237/podrobnosti

Files for download

    Last update: