Transformace desktopové aplikace do plně cloudového řešení

Název práce: Transformace desktopové aplikace do plně cloudového řešení
Autor(ka) práce: Novák, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice transformace existujícího softwarového produktu pro zaznamenávání a plánování dlouhodobých aktivit v desktopové verzi do webové aplikace. Základ softwarového produktu vychází z bakalářské práce autora. Transformace aplikace vytváří plně cloudové řešení. Cloudové řešení je poskytováno jako „software as a service“ využívající aktuálně používané technologie a poskytovatele těchto cloudových služeb. Hlavním cílem této práce je tedy, mimo transformace produktu, také předvedení využití služeb těchto poskytovatelů a doplnění aplikace o nutné prvky, které jsou standardem běžných webových aplikací. Teoretická část práce se zabývá novými požadavky na aplikaci, výhodami a nevýhodami jednotlivých možností pro transformaci, vstupní analýzou a ukázkou řešení. Dále jsou podrobně popsány nové funkcionality aplikace a nejdůležitější kroky pro transformaci. V závěrečné části je uvedeno porovnání jednotlivých poskytovatelů, výběr poskytovatele a architektury řešení. V praktické části je provedena analýza požadavků, tvorba grafického návrhu webového rozhraní, transformace aplikace, tvorba webového rozhraní a implementace nových funkcionalit.
Klíčová slova: Dlouhodobý plánovač; Poskytovatelé cloudových služeb; React.js; Java
Název práce: Transformation of a desktop application into a cloud solution
Autor(ka) práce: Novák, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of the transformation of an existing software desktop product used for recording and planning long-term activities into a web application. The transformed application is based on the author’s bachelor’s thesis. The application transformation creates a fully functional cloud solution. This web application cloud solution is provided as a “software as a service” using current popular technologies and most used cloud providers. In addition to the transformation, the main goal of this thesis is to demonstrate the use of the cloud services required for web applications and to enhance the application with necessary functionalities that are standard for common web applications. The theoretical part of this thesis deals with new requirements for the application, advantages or disadvantages of individual options for transformation, input analy-sis, and demonstration of solutions based on selected cloud environments. After that, new features of the application and the most important steps for the transformation are described in detail. The final part presents a service comparison of individual cloud providers, provider selection, and architecture solutions. In the practical part of this thesis, the analysis of requirements, creation of graphic design of web interface, the transformation of application, creation of web interface, and implementation of new functions are performed.
Klíčová slova: Desktop application; Long-term Planner; Java; React.js

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2020
Datum podání práce: 2. 5. 2022
Datum obhajoby: 3. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75237/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: