Internet marketing with a focus on social media and its application to the cafe entering the market

Thesis title: Internetový marketing se zaměřením na sociální sítě a jeho aplikace na kavárnu vstupující na trh
Author: Zadáková, Kristina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Čermák, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce pojednává o internetovém marketingu, komerční komunikaci na sociálních sítích a následné aplikaci poznatků na nově vznikající kavárnu Café V Ráji. Hlavním cílem diplomové práce je identifikace trendů online komerční komunikace kaváren se zaměřením na sociální sítě. V rámci teoretické části je představena problematika internetového marketingu, identifikovány nejvýznamnější sociální sítě spolu s doporučenou komerční komunikací a jsou popsány základy pro tvorbu marketingové strategie. Praktickým přínosem práce je aplikace získaných znalostí na tvorbu komunikační strategie pro vznikající podnik Café V Ráji. V rámci praktické části je kavárna představena a vytvořena její marketingová strategie na základě provedené situační analýzy. Pro sestavení optimální komunikace a identifikaci trendů byla analyzována online komerční komunikace deseti kaváren, které byly vybrány na základě podobnosti svých marketingových strategií se strategií Café V Ráji. Porovnáním poznatků z literatury a výsledků výzkumu byly identifikovány trendy online komunikace v kavárenském odvětví. Výzkum se opírá o analýzu online prezentace deseti vybraných kaváren a detailní obsahové analýzy dvou set čtyřiceti instagramových příspěvků. Výzkum je rozšířen o výsledná doporučení pro kavárnu.
Keywords: internetový marketing; online komerční komunikace; marketingová strategie; sociální sítě
Thesis title: Internet marketing with a focus on social media and its application to the cafe entering the market
Author: Zadáková, Kristina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Čermák, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis examines internet marketing, communication on social media and the subsequent application of knowledge to the newly emerging Café V Ráji. The main goal of the diploma thesis is to identify trends in e-commerce communication of cafes with an importance to social networks. The theoretical part of the thesis introduces the issues of Internet marketing, identifies the most important social networks along with the recommended communication and describes the basics for creating a marketing strategy. The practical benefit of the work is the application of the acquired knowledge to the commerce communication for the emerging company. In the practical part, therefore, the cafe is introduced and then created a marketing strategy based on the situation analysis. To create optimal e-commerce communication and identify trends, the communication of ten cafés was analysed, which were selected on the basis of the similarity of their marketing strategies with the strategy of Café V Ráji. Based on a comparison of knowledge from the literature and research results, trends in online communication in the cafe industry were identified. The research is based on an analysis of the online presentation of ten selected cafes and a detailed content analysis of two hundred and forty Instagram posts. The research is extended by the resulting recommendations for Café V Ráji.
Keywords: social media; marketing strategy; internet marketing; e-commerce communication

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 11. 2020
Date of submission: 28. 6. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75135/podrobnosti

Files for download

    Last update: