Internetový marketing se zaměřením na sociální sítě a jeho aplikace na kavárnu vstupující na trh

Název práce: Internetový marketing se zaměřením na sociální sítě a jeho aplikace na kavárnu vstupující na trh
Autor(ka) práce: Zadáková, Kristina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o internetovém marketingu, komerční komunikaci na sociálních sítích a následné aplikaci poznatků na nově vznikající kavárnu Café V Ráji. Hlavním cílem diplomové práce je identifikace trendů online komerční komunikace kaváren se zaměřením na sociální sítě. V rámci teoretické části je představena problematika internetového marketingu, identifikovány nejvýznamnější sociální sítě spolu s doporučenou komerční komunikací a jsou popsány základy pro tvorbu marketingové strategie. Praktickým přínosem práce je aplikace získaných znalostí na tvorbu komunikační strategie pro vznikající podnik Café V Ráji. V rámci praktické části je kavárna představena a vytvořena její marketingová strategie na základě provedené situační analýzy. Pro sestavení optimální komunikace a identifikaci trendů byla analyzována online komerční komunikace deseti kaváren, které byly vybrány na základě podobnosti svých marketingových strategií se strategií Café V Ráji. Porovnáním poznatků z literatury a výsledků výzkumu byly identifikovány trendy online komunikace v kavárenském odvětví. Výzkum se opírá o analýzu online prezentace deseti vybraných kaváren a detailní obsahové analýzy dvou set čtyřiceti instagramových příspěvků. Výzkum je rozšířen o výsledná doporučení pro kavárnu.
Klíčová slova: internetový marketing; online komerční komunikace; marketingová strategie; sociální sítě
Název práce: Internet marketing with a focus on social media and its application to the cafe entering the market
Autor(ka) práce: Zadáková, Kristina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis examines internet marketing, communication on social media and the subsequent application of knowledge to the newly emerging Café V Ráji. The main goal of the diploma thesis is to identify trends in e-commerce communication of cafes with an importance to social networks. The theoretical part of the thesis introduces the issues of Internet marketing, identifies the most important social networks along with the recommended communication and describes the basics for creating a marketing strategy. The practical benefit of the work is the application of the acquired knowledge to the commerce communication for the emerging company. In the practical part, therefore, the cafe is introduced and then created a marketing strategy based on the situation analysis. To create optimal e-commerce communication and identify trends, the communication of ten cafés was analysed, which were selected on the basis of the similarity of their marketing strategies with the strategy of Café V Ráji. Based on a comparison of knowledge from the literature and research results, trends in online communication in the cafe industry were identified. The research is based on an analysis of the online presentation of ten selected cafes and a detailed content analysis of two hundred and forty Instagram posts. The research is extended by the resulting recommendations for Café V Ráji.
Klíčová slova: social media; marketing strategy; internet marketing; e-commerce communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2020
Datum podání práce: 28. 6. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: