Spread and impact of fake news during the COVID-19 pandemic

Thesis title: Šírenie a vplyv fake news v čase pandémie COVID-19
Author: Špotáková, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Papík, Richard
Opponents: Sklenák, Vilém
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práca sa zameriava na popis problematiky šírenia fake news pomocou sociálnych sietí zameranej na obdobie pandémie koronavírusu. Vysvetľuje, čo sú fake news, ako vznikajú a akým spôsobom sa šíria. V teoretickej časti sa taktiež zameriava na prevenciu užívateľa sociálnych sietí proti fake news a popisu ochranných prostriedkov sociálnych sietí proti šíreniu. Praktická časť je zameraná na zodpovedanie výskumných otázok pomocou kvalitatívnych metód vprostredí vekovo najaktívnejších užívateľov sociálnych sietí z prostredia Českej a Slovenskej republiky. Výsledky práce zisťujú faktory ovplyvňujúce šírenie fake news a silu dôvery užívateľov.
Keywords: fake news; sociálne siete; covid-19; Facebook; Instagram; politika
Thesis title: Šírenie a vplyv fake news v čase pandémie COVID-19
Author: Špotáková, Veronika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Papík, Richard
Opponents: Sklenák, Vilém
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cílem práce je popsat problematiku šíření falešných zpráv pomocí sociálních sítí se zaměřením na období pandemie koronaviru. Vysvětluje, co jsou to falešné zprávy, jak vznikají a jak se šíří. Teoretická část se také zaměřuje na prevenci uživatelů sociálních sítí proti falešným zprávám a popis obrany sociálních sítí proti jejich šíření. Praktická část se zaměřuje na zodpovězení výzkumných otázek pomocí kvalitativních metod mezi věkově nejaktivnějšími uživateli sociálních sítí z České a Slovenské republiky. Výsledky práce identifikují faktory ovlivňující šíření falešných zpráv a sílu důvěry uživatelů.
Keywords: fake news; sociální sítě; covid-19; Facebook; Instagram; politika
Thesis title: Spread and impact of fake news during the COVID-19 pandemic
Author: Špotáková, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Papík, Richard
Opponents: Sklenák, Vilém
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The thesis aims to describe the issue of fake news dissemination using social networks, focusing on the period of the coronavirus pandemic. It explains what fake news is, how it is created and how it spreads. The theoretical part also focuses on the prevention of social network users against fake news and the description of social networking defences against the spread. The practical part focuses on answering research questions using qualitative methods in the environment of the most age-active users of social networks from the Czech and Slovak Republic. The results of the work identify factors influencing the spread of fake news and the strength of trust of users.
Keywords: fake news; social sites; covid-19; Facebook; Instagram; politics

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 12. 2021
Date of submission: 3. 5. 2022
Date of defense: 17. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78947/podrobnosti

Files for download

    Last update: