Šírenie a vplyv fake news v čase pandémie COVID-19

Název práce: Šírenie a vplyv fake news v čase pandémie COVID-19
Autor(ka) práce: Špotáková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zameriava na popis problematiky šírenia fake news pomocou sociálnych sietí zameranej na obdobie pandémie koronavírusu. Vysvetľuje, čo sú fake news, ako vznikajú a akým spôsobom sa šíria. V teoretickej časti sa taktiež zameriava na prevenciu užívateľa sociálnych sietí proti fake news a popisu ochranných prostriedkov sociálnych sietí proti šíreniu. Praktická časť je zameraná na zodpovedanie výskumných otázok pomocou kvalitatívnych metód vprostredí vekovo najaktívnejších užívateľov sociálnych sietí z prostredia Českej a Slovenskej republiky. Výsledky práce zisťujú faktory ovplyvňujúce šírenie fake news a silu dôvery užívateľov.
Klíčová slova: fake news; sociálne siete; covid-19; Facebook; Instagram; politika
Název práce: Šírenie a vplyv fake news v čase pandémie COVID-19
Autor(ka) práce: Špotáková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem práce je popsat problematiku šíření falešných zpráv pomocí sociálních sítí se zaměřením na období pandemie koronaviru. Vysvětluje, co jsou to falešné zprávy, jak vznikají a jak se šíří. Teoretická část se také zaměřuje na prevenci uživatelů sociálních sítí proti falešným zprávám a popis obrany sociálních sítí proti jejich šíření. Praktická část se zaměřuje na zodpovězení výzkumných otázek pomocí kvalitativních metod mezi věkově nejaktivnějšími uživateli sociálních sítí z České a Slovenské republiky. Výsledky práce identifikují faktory ovlivňující šíření falešných zpráv a sílu důvěry uživatelů.
Klíčová slova: fake news; sociální sítě; covid-19; Facebook; Instagram; politika
Název práce: Spread and impact of fake news during the COVID-19 pandemic
Autor(ka) práce: Špotáková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis aims to describe the issue of fake news dissemination using social networks, focusing on the period of the coronavirus pandemic. It explains what fake news is, how it is created and how it spreads. The theoretical part also focuses on the prevention of social network users against fake news and the description of social networking defences against the spread. The practical part focuses on answering research questions using qualitative methods in the environment of the most age-active users of social networks from the Czech and Slovak Republic. The results of the work identify factors influencing the spread of fake news and the strength of trust of users.
Klíčová slova: fake news; social sites; covid-19; Facebook; Instagram; politics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2021
Datum podání práce: 3. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78947/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: