Optimal Raw Food Menu

Thesis title: Optimální jídelníček vitariána
Author: Nulíčková, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Skočdopolová, Veronika
Opponents: Borovička, Adam
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je vytvoření optimálního jídelníčku pro osobu, která se stravuje převážně syrovou stravou tak, aby byly naplňovány doporučované denní požadavky na energetickou hodnotu a makronutrienty. V práci je nejprve popsán koncept lineárního programování a nutriční problém. Dále se práce zabývá popisem stravovacího stylu vitariánů a stanovením doporučeného denního množství energie a makronutrientů. Následně je na základě doporučovaných nutričních hodnot vytvořeno několik jídelníčků pro referenční osobu. Pro optimalizaci je využito lineární programování, v modelech je minimalizována cena za jednotlivé jídelníčky, v případě cílového programování je pak snahou minimalizovat odchylky od doporučovaného denního energetického příjmu současně s cílem co nejméně přesáhnout předem stanovené náklady, které jsou na stravu vynaloženy. Všechny matematické modely obsažené v práci jsou řešeny v programu LINGO s využitím importu a exportu dat do tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel. Jednotlivé výsledky jsou interpretovány spolu se stanovením, jak moc k naplňování zkoumaných nutričních požadavků dochází.
Keywords: cílové programování; lineární programování; nutriční problém; vitariánství; syrové stravování
Thesis title: Optimal Raw Food Menu
Author: Nulíčková, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Skočdopolová, Veronika
Opponents: Borovička, Adam
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create an optimal menu for a person who eats mainly raw food so that the recommended daily requirements for energy value and macronutrients are met. The thesis first describes the concept of linear programming and the diet problem. Furthermore, it deals with the description of the raw foodism and the determination of the recommended daily amount of energy and macronutrients. Subsequently, based on the recommended nutritional values, several menus are created for a reference person. Linear programming is used for optimization, in the models the price for individual menus is minimized, in the case of goal programming the effort is to minimize deviations from the recommended daily energy intake and at the same time to not exceed the predetermined costs of food. All mathematical models included in the thesis are solved in LINGO using import and export of data to a Microsoft Excel spreadsheet. The individual results are interpreted together with the determination of how much the researched nutritional requirements are fulfilled.
Keywords: goal programming; raw foodism; linear programming; diet problem

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 12. 2021
Date of submission: 6. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78938/podrobnosti

Files for download

    Last update: