Optimální jídelníček vitariána

Název práce: Optimální jídelníček vitariána
Autor(ka) práce: Nulíčková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Skočdopolová, Veronika
Oponenti práce: Borovička, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je vytvoření optimálního jídelníčku pro osobu, která se stravuje převážně syrovou stravou tak, aby byly naplňovány doporučované denní požadavky na energetickou hodnotu a makronutrienty. V práci je nejprve popsán koncept lineárního programování a nutriční problém. Dále se práce zabývá popisem stravovacího stylu vitariánů a stanovením doporučeného denního množství energie a makronutrientů. Následně je na základě doporučovaných nutričních hodnot vytvořeno několik jídelníčků pro referenční osobu. Pro optimalizaci je využito lineární programování, v modelech je minimalizována cena za jednotlivé jídelníčky, v případě cílového programování je pak snahou minimalizovat odchylky od doporučovaného denního energetického příjmu současně s cílem co nejméně přesáhnout předem stanovené náklady, které jsou na stravu vynaloženy. Všechny matematické modely obsažené v práci jsou řešeny v programu LINGO s využitím importu a exportu dat do tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel. Jednotlivé výsledky jsou interpretovány spolu se stanovením, jak moc k naplňování zkoumaných nutričních požadavků dochází.
Klíčová slova: cílové programování; lineární programování; nutriční problém; vitariánství; syrové stravování
Název práce: Optimal Raw Food Menu
Autor(ka) práce: Nulíčková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Skočdopolová, Veronika
Oponenti práce: Borovička, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to create an optimal menu for a person who eats mainly raw food so that the recommended daily requirements for energy value and macronutrients are met. The thesis first describes the concept of linear programming and the diet problem. Furthermore, it deals with the description of the raw foodism and the determination of the recommended daily amount of energy and macronutrients. Subsequently, based on the recommended nutritional values, several menus are created for a reference person. Linear programming is used for optimization, in the models the price for individual menus is minimized, in the case of goal programming the effort is to minimize deviations from the recommended daily energy intake and at the same time to not exceed the predetermined costs of food. All mathematical models included in the thesis are solved in LINGO using import and export of data to a Microsoft Excel spreadsheet. The individual results are interpreted together with the determination of how much the researched nutritional requirements are fulfilled.
Klíčová slova: goal programming; raw foodism; linear programming; diet problem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2021
Datum podání práce: 6. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78938/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: