Analysis and design of automated software testing process at Bindworks

Thesis title: Analýza a návrh procesu automatizovaného testování softwaru ve firmě Bindworks
Author: Šulc, Daniel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Svojše, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou a návrhem procesu automatizovaného testování ve firmě Bindworks. Současný stav procesu testování ve firmě není úplně efektivní. Rozhodl jsem se tedy v rámci této bakalářské práce zanalyzovat současný proces a navrhnout nový, s využitím nástrojů pro automatizaci. Analýzu jsem provedl pomocí naturalistického sledování a osobního dotazování. Získaná data jsem zpracoval a vyvodil z nich závěr. Na základě toho jsem pak pomocí rešerše literatury, odborných blogů a internetových zdrojů vybral a představil možnosti automatizace testování a celkového zlepšení procesu. Výsledné řešení jsem firmě představil a pomocí rozhovoru jsem si ověřil jeho správnost. Navrhované řešení jsem v rámci validace firmě představil. V následném rozhovoru bylo zhodnoceno a přijato. Z výše uvedeného předpokládám, že navrhované řešení je pro Firmu Bindworks vhodné a může být zavedeno.
Keywords: automatizace; testování; proces; zlepšení
Thesis title: Analysis and design of automated software testing process at Bindworks
Author: Šulc, Daniel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Svojše, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the analysis and design of the automated testing process in the company Bindworks. The current state of the testing process in the company is not completely effective. So, in this bachelor's thesis, I analyse the current process and design a new one, using automation tools. I performed the analysis using naturalistic monitoring and personal questioning. I processed the obtained data and drew conclusions from them. Based on this, I used a literature search, professional blogs and Internet resources to select and present options for automating testing and overall process improvement. I have presented the final solution to the company, and I have verified its correctness with the help of an interview. I presented the proposed solution to the company as part of the validation. In the ensuing interview, it was evaluated and accepted. From the above, I assume that the proposed solution is suitable for Bindworks and can be implemented
Keywords: automation; testing; process; improvement

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 2. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79582/podrobnosti

Files for download

    Last update: