Analýza a návrh procesu automatizovaného testování softwaru ve firmě Bindworks

Název práce: Analýza a návrh procesu automatizovaného testování softwaru ve firmě Bindworks
Autor(ka) práce: Šulc, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Svojše, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou a návrhem procesu automatizovaného testování ve firmě Bindworks. Současný stav procesu testování ve firmě není úplně efektivní. Rozhodl jsem se tedy v rámci této bakalářské práce zanalyzovat současný proces a navrhnout nový, s využitím nástrojů pro automatizaci. Analýzu jsem provedl pomocí naturalistického sledování a osobního dotazování. Získaná data jsem zpracoval a vyvodil z nich závěr. Na základě toho jsem pak pomocí rešerše literatury, odborných blogů a internetových zdrojů vybral a představil možnosti automatizace testování a celkového zlepšení procesu. Výsledné řešení jsem firmě představil a pomocí rozhovoru jsem si ověřil jeho správnost. Navrhované řešení jsem v rámci validace firmě představil. V následném rozhovoru bylo zhodnoceno a přijato. Z výše uvedeného předpokládám, že navrhované řešení je pro Firmu Bindworks vhodné a může být zavedeno.
Klíčová slova: automatizace; testování; proces; zlepšení
Název práce: Analysis and design of automated software testing process at Bindworks
Autor(ka) práce: Šulc, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Svojše, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the analysis and design of the automated testing process in the company Bindworks. The current state of the testing process in the company is not completely effective. So, in this bachelor's thesis, I analyse the current process and design a new one, using automation tools. I performed the analysis using naturalistic monitoring and personal questioning. I processed the obtained data and drew conclusions from them. Based on this, I used a literature search, professional blogs and Internet resources to select and present options for automating testing and overall process improvement. I have presented the final solution to the company, and I have verified its correctness with the help of an interview. I presented the proposed solution to the company as part of the validation. In the ensuing interview, it was evaluated and accepted. From the above, I assume that the proposed solution is suitable for Bindworks and can be implemented
Klíčová slova: automation; testing; process; improvement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79582/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: