Practical Excel extension application for data envelopment analysis models

Thesis title: Praktická Excel rozšiřující aplikace pro modely analýzy obalu dat
Author: Sajner, Šimon
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sekničková, Jana
Opponents: Zýková, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou obalu dat a vývojem aplikace, která by dokázala tuto analýzu provádět. V teoretické části práce je objasněná analýza obalu dat a vysvětlené pojmy, které s analýzou souvisí. Dále jsou představeny základní modely analýzy obalu dat, jako jsou modely CCR a BCC. V této části se nachází i krátké představení jiných aplikací, které se také zabývají analýzou obalu dat. V části praktické jsou popsány požadavky na aplikaci, která by měla fungovat jako rozšíření Microsoft Excelu. Dále je zde popis vývoje aplikace, představení základních funkcionalit a komentář k vybraným pasážím kódu, jenž tyto funkcionality vytváří. Součástí praktické části je také ukázka testování nově vzniklého softwaru a návrhy na možné budoucí rozšíření. Výstupem této práce je Excelovský soubor obsahující nově vyvinutou aplikaci, která zpracovává modely analýzy obalu dat.
Keywords: efektivita; DEA; model; VBA; vstup; výstup; aplikace; analýza obalu dat; Řešitel; CCR; BCC
Thesis title: Practical Excel extension application for data envelopment analysis models
Author: Sajner, Šimon
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sekničková, Jana
Opponents: Zýková, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the data envelopment analysis and a development of the application that would be able to perform this analysis. The theoretical part of the thesis explains the analysis of the data envelopment and the concepts that are related to the analysis. Furthermore, basic models of data analysis, such as CCR and BCC models, are presented. This section also contains a brief introduction to other applications that also deal with data envelopment analysis. The practical part describes the requirements for an application that should function as an extension of Microsoft Excel. There is also a description of the development of the application, an introduction to the basic functionalities and a commentary on selected passages of the code that creates these functionalities. The practical part also includes a demonstration of testing the newly created software and suggestions for possible future extensions. The output of this work is an Excel file containing a newly developed application that processes models of data envelope analysis.
Keywords: application; data envelopment analysis; output; DEA; model; VBA; CCR; BCC; efficiency; input; Solver

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 1. 2022
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79327/podrobnosti

Files for download

    Last update: