Praktická Excel rozšiřující aplikace pro modely analýzy obalu dat

Název práce: Praktická Excel rozšiřující aplikace pro modely analýzy obalu dat
Autor(ka) práce: Sajner, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Zýková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou obalu dat a vývojem aplikace, která by dokázala tuto analýzu provádět. V teoretické části práce je objasněná analýza obalu dat a vysvětlené pojmy, které s analýzou souvisí. Dále jsou představeny základní modely analýzy obalu dat, jako jsou modely CCR a BCC. V této části se nachází i krátké představení jiných aplikací, které se také zabývají analýzou obalu dat. V části praktické jsou popsány požadavky na aplikaci, která by měla fungovat jako rozšíření Microsoft Excelu. Dále je zde popis vývoje aplikace, představení základních funkcionalit a komentář k vybraným pasážím kódu, jenž tyto funkcionality vytváří. Součástí praktické části je také ukázka testování nově vzniklého softwaru a návrhy na možné budoucí rozšíření. Výstupem této práce je Excelovský soubor obsahující nově vyvinutou aplikaci, která zpracovává modely analýzy obalu dat.
Klíčová slova: efektivita; DEA; model; VBA; vstup; výstup; aplikace; analýza obalu dat; Řešitel; CCR; BCC
Název práce: Practical Excel extension application for data envelopment analysis models
Autor(ka) práce: Sajner, Šimon
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Zýková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the data envelopment analysis and a development of the application that would be able to perform this analysis. The theoretical part of the thesis explains the analysis of the data envelopment and the concepts that are related to the analysis. Furthermore, basic models of data analysis, such as CCR and BCC models, are presented. This section also contains a brief introduction to other applications that also deal with data envelopment analysis. The practical part describes the requirements for an application that should function as an extension of Microsoft Excel. There is also a description of the development of the application, an introduction to the basic functionalities and a commentary on selected passages of the code that creates these functionalities. The practical part also includes a demonstration of testing the newly created software and suggestions for possible future extensions. The output of this work is an Excel file containing a newly developed application that processes models of data envelope analysis.
Klíčová slova: application; data envelopment analysis; output; DEA; model; VBA; CCR; BCC; efficiency; input; Solver

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79327/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: