Motivation of a SW professional based on selected aspects

Thesis title: Motivace SW profesionála dle vybraných aspektů
Author: Macko, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Sigmund, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení motivačních nástrojů ve vybrané komerční bance XYZ, pomocí analýzy současných motivačních nástrojů a následné vytvoření doporučení, které bude mít za následek zvýšení motivace softwarových profesionálů v bance XYZ. Samotná analýza motivačních nástrojů je rozdělena na dvě části. V první části je BP věnována popisu současného stavu motivačního programu banky, který byl vypracován na základě interních informací. K vypracování druhé části, sloužící k zhodnocení současného stavu z pohledu zaměstnanců, bylo zvoleno anonymní dotazníkové šetření. Na základě průzkumu byly zjištěny silné a slabé stránky organizace, které byly posléze využity k vytvoření návrhu opatření. Tento návrh by měl vést ke zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců.
Keywords: motivace; motivační program; odměňování; pracovní spokojenost; stimulace; zaměstnanecké benefity
Thesis title: Motivation of a SW professional based on selected aspects
Author: Macko, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Sigmund, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze and evaluate the motivational tools in selected commercial bank XYZ, by analyzing the current motivational tools and then creating recommendations that will result in increased motivation of software professionals in bank XYZ. The analysis of motivational tools itself is divided into two parts. In the first part, the bachelor thesis is devoted to a description of the current state of bank's incentive program, which was developed on the basis of internal information. An anonymous questionnaire survey was chosen to develop the second part, used to assess the current state from the employees' perspective. Based on the survey, the strengths and weaknesses of the organisation were identified and used to develop a proposal for measures. This proposal should lead to an increase in employee motivation and satisfaction.
Keywords: employee benefits; incentive program; job satisfaction; motivation; remuneration; stimulation

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 12. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78942/podrobnosti

Files for download

    Last update: