Analysis and design of business intelligence solutions for a production plant in the food industry

Thesis title: Analýza a návrh řešení business intelligence pro výrobní závod v potravinářském průmyslu
Author: Mošnička, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Fortinová, Jana
Opponents: Iwaniszynová, Dita
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce s názvem analýza a návrh business intelligence pro firmu Intersnack, a.s. je vybudování řešení business intelligence, které bude odpovídat zadání firmy. Toto BI řešení bude využíváno v oddělení kontroly kvality. V teoretické části této bakalářské práce nejprve zanalyzuju trh na kterém firma působí v ČR a projdu spotřebitelské trendy v oblasti slaných snacků. Druhá kapitola se bude věnovat řízení závodu na výrobu slaných snacků a to podle úloh z potrálu Management Byznys Informatiky (MBI). Praktická část začíná čtvrtou kapitolou, kde vymezím informační a technologické zázemí oddělení kvality, rozeberu data, která budu pro analýzu potřebovat. Dále nadefinuji důležité ukazatele, na kterých jsem se shodl po dlouhých konzultacích s manažerem kvality. V poslední kapitole se už budu zabývat návrhem a implementací SSBI aplikace. Nejprve za pomoci metody dimenzionálního modelování si vymezím ukazatele a dimenze. Následně za pomoci aplikace Power BI vytvořím fyzický model. Poslední část páté kapitoly se bude zabývat grafy, pomocí kterých budu vizualizovat již nadefinované ukazatele.
Keywords: Dimenzionální modelování; Blokace; Business intelligence
Thesis title: Analysis and design of business intelligence solutions for a production plant in the food industry
Author: Mošnička, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Fortinová, Jana
Opponents: Iwaniszynová, Dita
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is called analysis and design of business intelligence for Intersnack, a.s. is building a business intelligence solution that will fit company assignment. This BI solution will be used in the quality control department. In the theoretical part In this bachelor's thesis, I first analyze the market in which the company operates in the Czech Republic and I will go through consumer trends in the field of savory snacks. The second chapter will deal with management plant for the production of salty snacks according to the tasks from the business Management of Informatics (MBI). The practical part begins with the fourth chapter, where I define the information and technical background of the quality department, I will analyze the data that I will need for the analysis. Next I will define important indicators that I agreed upon after long consultations with the quality manager. In the last chapter I will deal with the design and implementation of SSBI applications. First for using the method of dimensional modeling, I define the indicators and dimensions. Subsequently for I will create a physical model using Power BI. The last part of the fifth chapter will be deal with graphs, with which I will visualize already definite indicators.
Keywords: Dimensional modeling; Blocking; Business intelligence

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 11. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78806/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: