Webová aplikácia pre správu a analýzu príjmov a výdajov firmy pôsobiacej v cestovnom ruchu

Thesis title: Webová aplikácia pre správu a analýzu príjmov a výdajov firmy pôsobiacej v cestovnom
Author: Klimčík, Andrej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Dzuroška, Juraj
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je digitálna podpora pre správu a analýzu príjmov a výdajov malej firmy v cestovnom ruchu. Hlavným cieľom je návrh a vytvorenie webovej aplikácie, ktorá je schopná spravovať príjmy a výdaje firmy a poskytovať základné analýzy zaznamenávaných dát pre podporu rozhodovania managementu spoločnosti. Súčasťou návrhu je návrh procesu automatizovanej výmeny dát medzi internými a externými subjektami. Práca obsahuje analýzu súčasného stavu, analýzu požiadaviek firmy na aplikáciu a databázu a následne ich vytvorenie. Pri návrhu a vývoji bol využitý rámec Scrum, jedna z implementácií agilnej metodiky. Hlavným výstupom bakalárskej práce je funkčná webová aplikácia s databázou. Tento výstup v podobe webovej aplikácie a jej funkcionalít predstavuje hlavný prínos pre firmu v podobe jednoduchého a univerzálneho nástroja pre evidenciu a analýzy príjmov a výdajov.
Keywords: Informačný systém; Bootstrap; PHP; HTML; Správca príjmov a výdajov; CSS; JavaScript; JQuery; MySQL
Thesis title: Webová aplikácia pre správu a analýzu príjmov a výdajov firmy pôsobiacej v cestovnom ruchu
Author: Klimčík, Andrej
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Dzuroška, Juraj
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je digitální podpora řízení a analýzy příjmů a výdajů malé společnosti v cestovním ruchu. Hlavním cílem je navrhnout a vytvořit webovou aplikaci, která bude schopna spravovat příjmy a výdaje společnosti a poskytovat základní analýzy zaznamenaných údajů pro podporu rozhodování vedení společnosti. Návrh zahrnuje návrh automatizovaného procesu výměny dat mezi interními a externími subjekty. Práce obsahuje analýzu současného stavu, analýzu požadavků společnosti na aplikaci a databázi a následně jejich vytvoření. Při návrhu a vývoji byl použit rámec Scrum, jedna z implementací agilní metodiky. Hlavním výstupem bakalářské práce je funkční webová aplikace s databází. Tento výstup v podobě webové aplikace a její funkcionalit představuje hlavní přínos pro firmu v podobě jednoduchého a univerzálního nástroje pro evidenci a analýz příjmů a výdajů.
Keywords: Správce příjmů a výdajů; Informační systém; Bootstrap; PHP; HTML; CSS; JavaScript; JQuery; MySQL
Thesis title: Webová aplikácia pre správu a analýzu príjmov a výdajov firmy pôsobiacej v cestovnom ruchu
Author: Klimčík, Andrej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Dzuroška, Juraj
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is digital support for the management and analysis of income and expenses of a small company in the tourism industry. The main goal is to design and create a web application capable of managing the company's income and expenses and providing basic analysis of the recorded data to support the company's management decision-making. The proposal includes the design of an automated data exchange process between internal and external entities. The thesis includes an analysis of the current state, analysis of the company's requirements for the application, the database, and their creation. The Scrum framework, one of the implementations of the agile methodology, was used in the design and development. The main output of the bachelor thesis is a functional web application with a database. This output in the form of the web application and its functionalities represents a major benefit to the company in the form of a simple and versatile tool for recording and analyzing income and expenditure.
Keywords: Income and Expense Manager; Information System; Bootstrap; PHP; HTML; CSS; JavaScript; JQuery; MySQL

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 11. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78736/podrobnosti

Files for download

    Last update: