Webová aplikácia pre správu a analýzu príjmov a výdajov firmy pôsobiacej v cestovnom ruchu

Název práce: Webová aplikácia pre správu a analýzu príjmov a výdajov firmy pôsobiacej v cestovnom
Autor(ka) práce: Klimčík, Andrej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Dzuroška, Juraj
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predmetom tejto bakalárskej práce je digitálna podpora pre správu a analýzu príjmov a výdajov malej firmy v cestovnom ruchu. Hlavným cieľom je návrh a vytvorenie webovej aplikácie, ktorá je schopná spravovať príjmy a výdaje firmy a poskytovať základné analýzy zaznamenávaných dát pre podporu rozhodovania managementu spoločnosti. Súčasťou návrhu je návrh procesu automatizovanej výmeny dát medzi internými a externými subjektami. Práca obsahuje analýzu súčasného stavu, analýzu požiadaviek firmy na aplikáciu a databázu a následne ich vytvorenie. Pri návrhu a vývoji bol využitý rámec Scrum, jedna z implementácií agilnej metodiky. Hlavným výstupom bakalárskej práce je funkčná webová aplikácia s databázou. Tento výstup v podobe webovej aplikácie a jej funkcionalít predstavuje hlavný prínos pre firmu v podobe jednoduchého a univerzálneho nástroja pre evidenciu a analýzy príjmov a výdajov.
Klíčová slova: Informačný systém; Bootstrap; PHP; HTML; Správca príjmov a výdajov; CSS; JavaScript; JQuery; MySQL
Název práce: Webová aplikácia pre správu a analýzu príjmov a výdajov firmy pôsobiacej v cestovnom ruchu
Autor(ka) práce: Klimčík, Andrej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Dzuroška, Juraj
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je digitální podpora řízení a analýzy příjmů a výdajů malé společnosti v cestovním ruchu. Hlavním cílem je navrhnout a vytvořit webovou aplikaci, která bude schopna spravovat příjmy a výdaje společnosti a poskytovat základní analýzy zaznamenaných údajů pro podporu rozhodování vedení společnosti. Návrh zahrnuje návrh automatizovaného procesu výměny dat mezi interními a externími subjekty. Práce obsahuje analýzu současného stavu, analýzu požadavků společnosti na aplikaci a databázi a následně jejich vytvoření. Při návrhu a vývoji byl použit rámec Scrum, jedna z implementací agilní metodiky. Hlavním výstupem bakalářské práce je funkční webová aplikace s databází. Tento výstup v podobě webové aplikace a její funkcionalit představuje hlavní přínos pro firmu v podobě jednoduchého a univerzálního nástroje pro evidenci a analýz příjmů a výdajů.
Klíčová slova: Správce příjmů a výdajů; Informační systém; Bootstrap; PHP; HTML; CSS; JavaScript; JQuery; MySQL
Název práce: Webová aplikácia pre správu a analýzu príjmov a výdajov firmy pôsobiacej v cestovnom ruchu
Autor(ka) práce: Klimčík, Andrej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Dzuroška, Juraj
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is digital support for the management and analysis of income and expenses of a small company in the tourism industry. The main goal is to design and create a web application capable of managing the company's income and expenses and providing basic analysis of the recorded data to support the company's management decision-making. The proposal includes the design of an automated data exchange process between internal and external entities. The thesis includes an analysis of the current state, analysis of the company's requirements for the application, the database, and their creation. The Scrum framework, one of the implementations of the agile methodology, was used in the design and development. The main output of the bachelor thesis is a functional web application with a database. This output in the form of the web application and its functionalities represents a major benefit to the company in the form of a simple and versatile tool for recording and analyzing income and expenditure.
Klíčová slova: Income and Expense Manager; Information System; Bootstrap; PHP; HTML; CSS; JavaScript; JQuery; MySQL

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78736/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: