Evaluation of videoconferencing applications for online learning

Thesis title: Hodnocení videokonferenčních aplikací pro potřeby online výuky
Author: Nejedlý, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Fortinová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou online výuky a využitím videokonferenčních aplikací pro její realizaci. Hlavním cílem bakalářské práce je vybrat videokonferenční aplikace vhodné pro online výuku a následně je porovnat podle zvolených kritérií. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část práce definuje online výuku, představuje její pozitiva i negativa, popisuje aktuální poznatky z doby pandemie Covid-19 a konkrétní způsoby online výuky. Praktická část se zaměřuje na výběr vhodné videokonferenční aplikace pro realizaci synchronní online výuky. Nejprve jsou vybrány a představeny aplikace Microsoft Teams, Skype, Webex, Zoom, Google Meet a Kaltura. Následně je provedeno vícekriteriální hodnocení těchto aplikací a výstupem je seznam doporučení pro výběr vhodné videokonferenční aplikace pro online výuku.
Keywords: e-learning; Online výuka; videokonferenční aplikace; porovnání
Thesis title: Evaluation of videoconferencing applications for online learning
Author: Nejedlý, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Fortinová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of online learning and the use of videoconferencing applications for its realization. The main aim of the bachelor thesis is to select videoconferencing applications suitable for online learning and then compare them according to the selected criteria. The thesis consists of two parts. The theoretical part of the thesis defines online learning, introduces its positives and negatives, describes current knowledge from the time of the Covid-19 pandemic and specific methods of online learning. The practical part focuses on the selection of a suitable videoconferencing application for the implementation of synchronous online learning. At first, Microsoft Teams, Skype, Webex, Zoom, Google Meet and Kaltura are selected and introduced. Subsequently, a multi-criteria evaluation of these applications is performed, and the output is a list of recommendations for selecting an appropriate videoconferencing application for online learning.
Keywords: Online learning; videoconferencing applications; e-learning; comparison

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 10. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78451/podrobnosti

Files for download

    Last update: