Hodnocení videokonferenčních aplikací pro potřeby online výuky

Název práce: Hodnocení videokonferenčních aplikací pro potřeby online výuky
Autor(ka) práce: Nejedlý, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou online výuky a využitím videokonferenčních aplikací pro její realizaci. Hlavním cílem bakalářské práce je vybrat videokonferenční aplikace vhodné pro online výuku a následně je porovnat podle zvolených kritérií. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část práce definuje online výuku, představuje její pozitiva i negativa, popisuje aktuální poznatky z doby pandemie Covid-19 a konkrétní způsoby online výuky. Praktická část se zaměřuje na výběr vhodné videokonferenční aplikace pro realizaci synchronní online výuky. Nejprve jsou vybrány a představeny aplikace Microsoft Teams, Skype, Webex, Zoom, Google Meet a Kaltura. Následně je provedeno vícekriteriální hodnocení těchto aplikací a výstupem je seznam doporučení pro výběr vhodné videokonferenční aplikace pro online výuku.
Klíčová slova: e-learning; Online výuka; videokonferenční aplikace; porovnání
Název práce: Evaluation of videoconferencing applications for online learning
Autor(ka) práce: Nejedlý, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of online learning and the use of videoconferencing applications for its realization. The main aim of the bachelor thesis is to select videoconferencing applications suitable for online learning and then compare them according to the selected criteria. The thesis consists of two parts. The theoretical part of the thesis defines online learning, introduces its positives and negatives, describes current knowledge from the time of the Covid-19 pandemic and specific methods of online learning. The practical part focuses on the selection of a suitable videoconferencing application for the implementation of synchronous online learning. At first, Microsoft Teams, Skype, Webex, Zoom, Google Meet and Kaltura are selected and introduced. Subsequently, a multi-criteria evaluation of these applications is performed, and the output is a list of recommendations for selecting an appropriate videoconferencing application for online learning.
Klíčová slova: Online learning; videoconferencing applications; e-learning; comparison

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78451/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: