The use of a Raspberry Pi for home monitoring

Thesis title: Využití Raspberry Pi k monitorování domácnosti
Author: Štefánik, David
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje představení minipočítače zvaného Raspberry Pi a jeho praktickému využití pro monitorování vybraných fyzikálních veličin vypovídajících o kvalitě ovzduší v domácnosti. Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření funkční webové aplikace, která umožní uživateli monitorovat fyzikální veličiny za pomoci senzorů připojených k minipočítači Raspberry Pi. Teoretická část práce se věnuje základnímu představení minipočítačů Raspberry Pi a krátkému historickému přehledu vývoje nadace Raspberry Pi Foundation. V další fázi práce jsou popsány alternativní produkty od jiných společností včetně popsání využití těchto produktů pro monitorování domácnosti. V poslední fázi teoretické části jsou představeny senzory SGP30 a BME280, pomocí kterých lze měřit veličiny jako teplotu, vlhkost, tlak a koncentraci eCO2 v ovzduší. Praktická část práce je věnována realizaci projektu na monitorování fyzikálních veličin v domácnosti. Nejprve jsou stanovena jednotlivá požadovaná chování a cíle aplikace společně s navrhnutým softwarem a hardwarem. Následně je popsána implementační fáze, která popisuje, jak stanovených požadavků a cílů bylo dosaženo. V rámci implementační fáze jsou dále popsány jednotlivé funkce včetně ukázkových kódů a jsou prezentované dosažené výsledky. Poslední část praktické části popisuje proces testování. Na závěr práce je popsán budoucí možný rozvoj daného projektu a stručně popsány další možná využití těchto minipočítačů.
Keywords: Raspberry Pi; SGP30; eCO2; BME280; monitorování domácnosti; IoT
Thesis title: The use of a Raspberry Pi for home monitoring
Author: Štefánik, David
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is dedicated to the introduction of a mini-computer called Raspberry Pi and its practical use for monitoring selected physical variables indicative of air quality in the home. The main objective of this thesis is to create a functional web application that allows the user to monitor physical variables using sensors connected to the Raspberry Pi minicomputer. The theoretical part of the thesis is devoted to a basic introduction of Raspberry Pi minicomputers and a brief historical overview of the development of the Raspberry Pi Foundation. The next stage of the thesis describes alternative products from other companies, including a description of the use of these products for home monitoring. In the last phase of the theoretical part, the SGP30 and BME280 sensors are introduced, which can be used to measure variables such as temperature, humidity, pressure and eCO2 concentration in the air. The practical part of the thesis is devoted to the implementation of a project for monitoring physical variables in the home environment. Firstly, the individual required behaviours and application goals are determined along with the proposed software and hardware. Subsequently, the implementation phase is described, describing how the set requirements and goals were achieved. The implementation phase further describes the individual features including sample codes and presents the achieved results. The last part of the practical section describes the testing process. Finally, the thesis describes the future possible development of the project and briefly describes other possible applications of these minicomputers.
Keywords: Raspberry Pi; SGP30; eCO2; BME280; home monitoring; IoT

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 9. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78297/podrobnosti

Files for download

    Last update: