Využití Raspberry Pi k monitorování domácnosti

Název práce: Využití Raspberry Pi k monitorování domácnosti
Autor(ka) práce: Štefánik, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje představení minipočítače zvaného Raspberry Pi a jeho praktickému využití pro monitorování vybraných fyzikálních veličin vypovídajících o kvalitě ovzduší v domácnosti. Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření funkční webové aplikace, která umožní uživateli monitorovat fyzikální veličiny za pomoci senzorů připojených k minipočítači Raspberry Pi. Teoretická část práce se věnuje základnímu představení minipočítačů Raspberry Pi a krátkému historickému přehledu vývoje nadace Raspberry Pi Foundation. V další fázi práce jsou popsány alternativní produkty od jiných společností včetně popsání využití těchto produktů pro monitorování domácnosti. V poslední fázi teoretické části jsou představeny senzory SGP30 a BME280, pomocí kterých lze měřit veličiny jako teplotu, vlhkost, tlak a koncentraci eCO2 v ovzduší. Praktická část práce je věnována realizaci projektu na monitorování fyzikálních veličin v domácnosti. Nejprve jsou stanovena jednotlivá požadovaná chování a cíle aplikace společně s navrhnutým softwarem a hardwarem. Následně je popsána implementační fáze, která popisuje, jak stanovených požadavků a cílů bylo dosaženo. V rámci implementační fáze jsou dále popsány jednotlivé funkce včetně ukázkových kódů a jsou prezentované dosažené výsledky. Poslední část praktické části popisuje proces testování. Na závěr práce je popsán budoucí možný rozvoj daného projektu a stručně popsány další možná využití těchto minipočítačů.
Klíčová slova: Raspberry Pi; SGP30; eCO2; BME280; monitorování domácnosti; IoT
Název práce: The use of a Raspberry Pi for home monitoring
Autor(ka) práce: Štefánik, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is dedicated to the introduction of a mini-computer called Raspberry Pi and its practical use for monitoring selected physical variables indicative of air quality in the home. The main objective of this thesis is to create a functional web application that allows the user to monitor physical variables using sensors connected to the Raspberry Pi minicomputer. The theoretical part of the thesis is devoted to a basic introduction of Raspberry Pi minicomputers and a brief historical overview of the development of the Raspberry Pi Foundation. The next stage of the thesis describes alternative products from other companies, including a description of the use of these products for home monitoring. In the last phase of the theoretical part, the SGP30 and BME280 sensors are introduced, which can be used to measure variables such as temperature, humidity, pressure and eCO2 concentration in the air. The practical part of the thesis is devoted to the implementation of a project for monitoring physical variables in the home environment. Firstly, the individual required behaviours and application goals are determined along with the proposed software and hardware. Subsequently, the implementation phase is described, describing how the set requirements and goals were achieved. The implementation phase further describes the individual features including sample codes and presents the achieved results. The last part of the practical section describes the testing process. Finally, the thesis describes the future possible development of the project and briefly describes other possible applications of these minicomputers.
Klíčová slova: Raspberry Pi; SGP30; eCO2; BME280; home monitoring; IoT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78297/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: