Discrete distribution in the queueing theory

Thesis title: Diskrétne rozdelenia v systéme hromadnej obsluhy
Author: Masaryk, Marcel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Holý, Vladimír
Opponents: Sokol, Ondřej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca vyzobrazuje situáciu, kedy sa príchody do systému hromadnej obsluhynerovnajú Poissonovmu rozdeleniu, ale je potrebné využiť alternatívne rozdelenie, v tomtoprípade negativne binomické. Prvá časť práce sa venuje teoretickému základu a popisu modeluhromadnej obsluhy, markovských reťazcov a rôzných druhov rozdelení využitých v práci. Vtejto časti sa taktiež popisuje metóda odhadu parametrov potrebných na spávne zvolenierozdelenia. V druhej časti je čitateľ oboznámený s dátovým súborom a jeho premennými.Posledná, praktická časť, zahŕňa prácu so súborom, v ktorom je nastavený predpoklad, že sapríchody rovnajú Poissonovmu rozdeleniu, a následne vyvrátenie tejto hypotézy a snaha onájdenie správneho rozdelenia, čo sa nakoniec prejaví ako úspešné.
Keywords: Negativne binomické rozdelenie; Poissonovo rozdelenie; Teória hromadnej obsluhy
Thesis title: Discrete distribution in the queueing theory
Author: Masaryk, Marcel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Holý, Vladimír
Opponents: Sokol, Ondřej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This bachelor thesis depicts a situation where arrivals in the queueing theory do not follow Poisson distribution and it is necessary to use an alternative one, in this case negative binomal distribution. The first part of the thesis deals with the theoretical basis and description of queueing theory, Markov chains, and various types of distributions used in the work. This section also describes the method of estimation needed to select the distribution correctly. In the second part, the reader is acquainted with the dataset and its variables. The last part introduces the practical work with the dataset and makes the assumption that arrivals are equal to the Poisson distribution which is followed by a refutation of this hypotesis. Consequently, an attempt is made to find the correct distribution which, in the end, is achieved.
Keywords: Poisson distribution; Negative binomal distribution; Queueing theory
Thesis title: Diskrétní rozdělení v systémech hromadné obsluhy
Author: Masaryk, Marcel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Holý, Vladimír
Opponents: Sokol, Ondřej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce vyzobrazuje situaci, kdy se příchody do systému hromadné obsluhy nerovnají Poissonovu rozdělení, ale je třeba využít alternativní rozdělení, v tomto případě negativně binomické. První část práce se věnuje teoretickému základu a popisu modelu hromadné obsluhy, markovských řetězců a různých druhů rozdělení využitých v práci. V této části se také popisuje metoda odhadu parametrů potřebných pro správné zvolení rozdělení. Ve druhé části je čtenář obeznámen s datovým souborem a jeho proměnnými. Poslední, praktická část, zahrnuje práci se souborem, ve kterém je nastaven předpoklad, že se příchody rovnají Poissonovu rozdělení, a následně vyvrácení této hypotézy a snaha o nalezení správného rozdělení, což se nakonec projeví jako úspěšné.
Keywords: Poissonovo rozdělení; Negativně binomické rozdělení; Teorie hromadné obsluhy

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2022
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80040/podrobnosti

Files for download

    Last update: