Methods of searching for substitution products

Thesis title: Metody hledání substitučních produktů
Author: Šulák, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sokol, Ondřej
Opponents: Beranová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem práce je popsat analýzu transakčních (účtenkových) dat, jejíž cílem je nalézt produkty, které bychom mohli označit za vzájemně zaměnitelné – substituční. Měření vzájemné podobnosti je v této práci založeno na podobnosti nákupů s ostatními produkty. Ke kvantifikaci vztahu, založeného na vzájemných nákupech dvou produktů, jsou použity Jaccardův a Sørensenův–Diceův koeficient. Podobnost nákupů s ostatními produkty je následně změřena pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Konečně, produkty jsou rozděleny do jednotlivých skupin s využitím metod shlukové analýzy. Ve výsledku budou metody srovnány a bude posouzena vhodnost použití tohoto postupu.
Keywords: shluková analýza; Jaccardův koeficient; Sørensenův–Diceův koeficient; transakční data; metoda k-medoidů; hierarchická metoda
Thesis title: Methods of searching for substitution products
Author: Šulák, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sokol, Ondřej
Opponents: Beranová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
The main objective of this thesis is to describe the analysis of transaction (sales) data with the aim of finding products that could be described as interchangeable - substitutes. The measurement of inter-similarity in this thesis is based on the similarity of purchases to other products. Jaccard and Sørensen-Dice coefficients are used to quantify the relationship based on the reciprocal purchases of two products. The similarity of purchases with other products is then measured using Pearson's correlation coefficient. Finally, the products are grouped together using cluster analysis methods. As a result, methods will be compared and the appropriateness of using this procedure will be assessed.
Keywords: Sørensen–Dice coefficient; transaction data; Jaccard coefficient; k-medoids clustering; hierarchical clustering; cluster analysis

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 2. 2022
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79570/podrobnosti

Files for download

    Last update: