Metody hledání substitučních produktů

Název práce: Metody hledání substitučních produktů
Autor(ka) práce: Šulák, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sokol, Ondřej
Oponenti práce: Beranová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je popsat analýzu transakčních (účtenkových) dat, jejíž cílem je nalézt produkty, které bychom mohli označit za vzájemně zaměnitelné – substituční. Měření vzájemné podobnosti je v této práci založeno na podobnosti nákupů s ostatními produkty. Ke kvantifikaci vztahu, založeného na vzájemných nákupech dvou produktů, jsou použity Jaccardův a Sørensenův–Diceův koeficient. Podobnost nákupů s ostatními produkty je následně změřena pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Konečně, produkty jsou rozděleny do jednotlivých skupin s využitím metod shlukové analýzy. Ve výsledku budou metody srovnány a bude posouzena vhodnost použití tohoto postupu.
Klíčová slova: shluková analýza; Jaccardův koeficient; Sørensenův–Diceův koeficient; transakční data; metoda k-medoidů; hierarchická metoda
Název práce: Methods of searching for substitution products
Autor(ka) práce: Šulák, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sokol, Ondřej
Oponenti práce: Beranová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to describe the analysis of transaction (sales) data with the aim of finding products that could be described as interchangeable - substitutes. The measurement of inter-similarity in this thesis is based on the similarity of purchases to other products. Jaccard and Sørensen-Dice coefficients are used to quantify the relationship based on the reciprocal purchases of two products. The similarity of purchases with other products is then measured using Pearson's correlation coefficient. Finally, the products are grouped together using cluster analysis methods. As a result, methods will be compared and the appropriateness of using this procedure will be assessed.
Klíčová slova: Sørensen–Dice coefficient; transaction data; Jaccard coefficient; k-medoids clustering; hierarchical clustering; cluster analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79570/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: