Test Automation of Preventivka Multi-Platform Mobile Application

Thesis title: Automatizace testů pro multiplatformní mobilní aplikaci Preventivka
Author: Žídek, Matěj
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Falada, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá automatizovaným testováním ve frameworku Flutter. Hlavním cílem je navrhnout a implementovat automatizované testy pro mobilní aplikaci o prevenci a zdraví Preventivka. Práce je rozdělena do několika částí. V prvních dvou částech se uvede do teorie problematiky testování softwaru a automatizace testů. V třetí části se představí multiplatformní framework Flutter. Ve čtvrté části představí nezisková organizace Loono a jednotlivé sekce aplikace. V další části se provede návrh automatizovaného testu a následně fáze implementace. Nakonec dojde k celkovému zhodnocení zavedené automatizace a jaké jsou s aplikací plány do budoucna. Výstupem práce jsou navržené konvence a struktura automatizovaných testů. Na základě těchto návrhů jsou implementovány automatizované testy a jejich funkčnost a celková stabilita je následně ověřena zapojením do procesu kontinuální integrace.
Keywords: automatizované testování; Flutter; integrační testy; Loono
Thesis title: Test Automation of Preventivka Multi-Platform Mobile Application
Author: Žídek, Matěj
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Falada, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis is focused on automated testing in the Flutter framework. The main goal is to design and implement automated tests for a mobile app about prevention and health, Preventivka. The thesis is divided into several parts. The first two parts introduce the theory of software testing and test automation. The third part introduces the multi-platform framework Flutter. The fourth part introduces the non-profit organization Loono and the individual parts of the application. In the next part, a design of automated test will be done followed by the implementation phase. Finally, there will be an overall evaluation of the implemented test automation and what are the plans for the application in the future. The output of the work is the proposed conventions and structure of the automated tests. Based on these designs, the automated tests are implemented, and their functionality and overall stability are then verified by integrating them into the continuous integration workflow.
Keywords: automated testing; Flutter; integration tests; Loono

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 2. 2022
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79558/podrobnosti

Files for download

    Last update: