Automatizace testů pro multiplatformní mobilní aplikaci Preventivka

Název práce: Automatizace testů pro multiplatformní mobilní aplikaci Preventivka
Autor(ka) práce: Žídek, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Falada, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá automatizovaným testováním ve frameworku Flutter. Hlavním cílem je navrhnout a implementovat automatizované testy pro mobilní aplikaci o prevenci a zdraví Preventivka. Práce je rozdělena do několika částí. V prvních dvou částech se uvede do teorie problematiky testování softwaru a automatizace testů. V třetí části se představí multiplatformní framework Flutter. Ve čtvrté části představí nezisková organizace Loono a jednotlivé sekce aplikace. V další části se provede návrh automatizovaného testu a následně fáze implementace. Nakonec dojde k celkovému zhodnocení zavedené automatizace a jaké jsou s aplikací plány do budoucna. Výstupem práce jsou navržené konvence a struktura automatizovaných testů. Na základě těchto návrhů jsou implementovány automatizované testy a jejich funkčnost a celková stabilita je následně ověřena zapojením do procesu kontinuální integrace.
Klíčová slova: automatizované testování; Flutter; integrační testy; Loono
Název práce: Test Automation of Preventivka Multi-Platform Mobile Application
Autor(ka) práce: Žídek, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Falada, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on automated testing in the Flutter framework. The main goal is to design and implement automated tests for a mobile app about prevention and health, Preventivka. The thesis is divided into several parts. The first two parts introduce the theory of software testing and test automation. The third part introduces the multi-platform framework Flutter. The fourth part introduces the non-profit organization Loono and the individual parts of the application. In the next part, a design of automated test will be done followed by the implementation phase. Finally, there will be an overall evaluation of the implemented test automation and what are the plans for the application in the future. The output of the work is the proposed conventions and structure of the automated tests. Based on these designs, the automated tests are implemented, and their functionality and overall stability are then verified by integrating them into the continuous integration workflow.
Klíčová slova: automated testing; Flutter; integration tests; Loono

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: