Econometric analysis of advertising effects

Thesis title: Ekonometrická analýza vlivů reklamy
Author: Khaitovich, Stefaniia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sokol, Ondřej
Opponents: Frýd, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem zkoumání této bakalářské práce je efektivita vynaložených peněžních pro-středků utracených za účelem propagace. Cílem práce je sestavení a interpretace ekono-metrického modelu, který umožňuje vyhodnotit efekt reklamy na příjmy společnosti. Em-pirická část práce zahrnuje analýzu reálných dat a zabývá se srovnáním efektivity reklam-ních kanálů mezi sebou, posouzením okamžitého a zpožděného dopadu propagačních in-vestic a hodnocením vlivu vnějších faktorů na vztah mezi reklamou a příjmy. Z teoretické-ho hlediska je řešení uvedených úloh založeno na analýze časových řad s přihlédnutím k souvisejícím specifikům a následném sestavení a vyhodnocení lineární regrese. Výsledky analýzy uvedené v závěru obsahují odpovědi na výzkumné otázky, konkrétně se uvádějí nejúčinnější reklamní platformy, poměrně neočekávaný závěr o zpožděném účinku propa-gace a relevantní informace o tom, zda zkoumaná společnost byla zasažena pandemickou krizí.
Keywords: reklama; model marketingového mixu; ekonometrická analýza; časové řady
Thesis title: Econometric analysis of advertising effects
Author: Khaitovich, Stefaniia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sokol, Ondřej
Opponents: Frýd, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of the research of this bachelor's thesis is the effectiveness of the promotion expenditures. The aim of this work is to compile and interpret an econometric model that evaluates the effect of advertising on the company's revenue. The empirical part of the work is based on the study of real data to compare the effectiveness of advertising chan-nels, assess the immediate and lagged impact of promotional investments, and evaluate the impact of external factors on the relationship between advertising and revenue. From a theoretical point of view, these issued are addressed by analysing time series data and their peculiarities, which leads to the subsequent compilation and evaluation of linear re-gression. The results of the analysis contain answers to research questions, namely the most effective advertising platforms, a relatively unexpected conclusion about the delayed effect of promotion and relevant information on whether the company was affected by a pandemic crisis.
Keywords: marketing mix model; time series; advertising; econometric analysis

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 1. 2022
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79514/podrobnosti

Files for download

    Last update: