Design and model of implementation of the event planning process into the Czechitas information system

Thesis title: Návrh a model implementace procesu plánování akcí do informačního systému společnosti Czechitas
Author: Kratochvíl, Jonáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Potančok, Martin
Opponents: Stanovská, Iva
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je analýza procesu plánování akcí a následné vytvoření návrhu a modelu implementace procesu do informačního systému společnosti Czechitas. V teoretické části práce přiblíží pojmy spojené s informačními systémy, problematiku procesního modelování a vytváření návrhu a modelů. Dále práce obsahuje představení společnosti, zhodnocení současného stavu informačního systému a zmapování klíčových procesů. Společnost má zájem rozšířit informační systém o podporu procesu plánování akcí. Následuje tedy analýza požadavků na toto rozšíření a samotná tvorba návrhu a s ním spojených modelů. Požadavky jsou zanalyzovány zkoumáním již existujících zdokumentovaných požadavků, nestrukturovanými rozhovory s jejich zadavatelem, který následně provádí validaci jednotlivých výstupů fází návrhu za využití modelů a prototypu. Výstupem je vytvořený návrh, model a interaktivní prototyp implementace procesu plánování akcí do informačního systému.
Keywords: návrh implementace; prototyp; procesní modelování; informační systém
Thesis title: Design and model of implementation of the event planning process into the Czechitas information system
Author: Kratochvíl, Jonáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Potančok, Martin
Opponents: Stanovská, Iva
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is the analysis of the event planning process and the subsequent creation of an implementation design and model for the implementation of the process into the Czechitas information system. The theoretical part of the work introduces concepts associated with information systems and the topic of process and design modeling. Furthermore, the work contains an introduction to the company, evaluation of the current state of the information system and mapping of key business processes. The company is interested in expanding the information system to support the event planning process, therefore an analysis of the requirements for this expansion and the creation of the design and related models are performed. Requirements are created and analyzed by examining existing documented requirements and performing unstructured interviews with their creator, who then validates the individual results of the design phases by utilizing created models and the prototype. The result of this bachelor thesis is an implementation design, model, and an interactive prototype of the suggested event planning process implementation into the information system.
Keywords: information system; implementation design; prototype; process modeling

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 1. 2022
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 17. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79416/podrobnosti

Files for download

    Last update: