Návrh a model implementace procesu plánování akcí do informačního systému společnosti Czechitas

Název práce: Návrh a model implementace procesu plánování akcí do informačního systému společnosti Czechitas
Autor(ka) práce: Kratochvíl, Jonáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza procesu plánování akcí a následné vytvoření návrhu a modelu implementace procesu do informačního systému společnosti Czechitas. V teoretické části práce přiblíží pojmy spojené s informačními systémy, problematiku procesního modelování a vytváření návrhu a modelů. Dále práce obsahuje představení společnosti, zhodnocení současného stavu informačního systému a zmapování klíčových procesů. Společnost má zájem rozšířit informační systém o podporu procesu plánování akcí. Následuje tedy analýza požadavků na toto rozšíření a samotná tvorba návrhu a s ním spojených modelů. Požadavky jsou zanalyzovány zkoumáním již existujících zdokumentovaných požadavků, nestrukturovanými rozhovory s jejich zadavatelem, který následně provádí validaci jednotlivých výstupů fází návrhu za využití modelů a prototypu. Výstupem je vytvořený návrh, model a interaktivní prototyp implementace procesu plánování akcí do informačního systému.
Klíčová slova: návrh implementace; prototyp; procesní modelování; informační systém
Název práce: Design and model of implementation of the event planning process into the Czechitas information system
Autor(ka) práce: Kratochvíl, Jonáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is the analysis of the event planning process and the subsequent creation of an implementation design and model for the implementation of the process into the Czechitas information system. The theoretical part of the work introduces concepts associated with information systems and the topic of process and design modeling. Furthermore, the work contains an introduction to the company, evaluation of the current state of the information system and mapping of key business processes. The company is interested in expanding the information system to support the event planning process, therefore an analysis of the requirements for this expansion and the creation of the design and related models are performed. Requirements are created and analyzed by examining existing documented requirements and performing unstructured interviews with their creator, who then validates the individual results of the design phases by utilizing created models and the prototype. The result of this bachelor thesis is an implementation design, model, and an interactive prototype of the suggested event planning process implementation into the information system.
Klíčová slova: information system; implementation design; prototype; process modeling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79416/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: