Transformation of enterprises with IoT

Thesis title: Transformácia podnikov pomocou IoT
Author: Steigauf, Richard
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kuchtíková, Nikola
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Internet vecí (IoT) sa v posledných rokoch stáva čím ďalej tým viac osvojenou technológiou nie len u jednotlivcov, ale aj u podnikov v rôznych oblastiach. IoT má veľký potenciál meniť akým spôsobom podniky fungujú. Technologický pokrok dopomáha k jednoduchšej integrácií IoT do podnikového prostredia čim sa zároveň otvárajú príležitosti širšiemu spektru spoločností pre aplikovanie IoT. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou internetu vecí v podnikoch. Hlavný účel práce je identifikovať dopady IoT technológie na podniky. Vedľajšie ciele podporujú cieľ hlavný a čitateľovi poskytujú prehľad o IoT vo všeobecnej, ale aj technickej a podnikovej rovine. Pre potreby naplnenia hlavného cieľa sú najskôr sú dopady určené pre tri najrozšírenejšie oblasti, kde IoT dominuje, ktoré sú výroba, doprava a obchod. Následne sú vybrané a ohodnotené najvýznamnejšie všeobecne aplikovateľné dopady IoT pre podniky. Dopady sú identifikované a bližšie opísané najmä na základe extenzívnej rešerše relevantných zdrojov. Práca predkladá čitateľovi hodnotný ucelený prehľad využitia IoT v podnikoch a bližšie objasňuje dopady jeho integrácie, ktoré sú podložené príkladmi z praxe. Je zistené, že IoT dokáže priniesť organizáciám výrazné benefity na základe zozbieraných dát, ktoré sa odrážajú na mnohých aspektoch podnikov a transformujú spôsob akým operujú.
Keywords: podniky; IoT; podnikanie; dopady; maloobchod; výroba; doprava
Thesis title: Transformation of enterprises with IoT
Author: Steigauf, Richard
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kuchtíková, Nikola
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The Internet of Things (IoT) has been becoming an increasingly adopted technology in recent years, not only by individuals, but also by businesses in a variety of fields. IoT has great potential to change the way businesses operate. Technological advances are helping to make IoT easier to integrate into the enterprise environment whilst opening up opportunities for a broader range of companies to apply IoT. The bachelor thesis deals with the concept of Internet of Things in enterprises. The main purpose of the thesis is to identify the impacts of IoT technology on enterprises. Secondary objectives support the main objective and provide the reader with an overview of IoT in general, as well as in technical and enterprise perspectives. For the purpose of fulfilling the main objective, the impacts are first identified for the three most prevalent areas, where IoT dominates, which are manufacturing, transportation and retail. Subsequently, the most significant generally applicable IoT impacts for enterprises are selected and evaluated. The impacts are identified and further described based on an extensive literature review of relevant sources. The thesis presents the reader with a valuable comprehensive overview of the use of IoT in enterprises and further clarifies the effects of its integration, which are supported by real-world examples. It is concluded that based on the collected data, IoT can bring significant benefits to organisations, which can impact many aspects of businesses and transform the way they operate.
Keywords: IoT; enterprise; business; impact; manufacturing; retail; transportation
Thesis title: Transformácia podnikov pomocou IoT
Author: Steigauf, Richard
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kuchtíková, Nikola
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Internet věcí (IoT) se v posledních letech stává stále rozšířenější technologií, a to nejen mezi jednotlivci, ale i mezi podniky v různých oblastech. Internet věcí má velký potenciál změnit způsob fungování podniků. Technologický pokrok usnadňuje integraci internetu věcí do podnikového prostředí, což otevírá příležitosti pro uplatnění internetu věcí širšímu okruhu společností. Bakalářská práce se zabývá problematikou internetu věcí v podnicích. Hlavním cílem práce je identifikovat dopady technologie IoT na podniky. Mezi vedlejší cíle práce patří objasnění klíčových pojmů a principů internetu věcí, poskytnutí stručného historického přehledu o vzniku internetu věcí a poskytnutí vhledu do této technologie z technického a obchodního hlediska. Pro účely splnění hlavního cíle jsou nejprve identifikovány dopady pro tři nejrozšířenější oblasti, v nichž dominuje internet věcí, kterými jsou výroba, doprava a obchod. Následně jsou vybrány a vyhodnoceny nejvýznamnější obecně aplikovatelné dopady internetu věcí na podniky. Dopady jsou identifikovány a dále popsány na základě rozsáhlé literární rešerše relevantních zdrojů. Práce předkládá čtenáři cenný ucelený přehled o využití internetu věcí v podnicích a dále objasňuje důsledky jeho integrace, které jsou podloženy příklady z praxe. Je prokázáno, že internet věcí může na základě shromážděných dat přinést organizacím významné výhody, které ovlivní mnoho aspektů podnikání a změní způsob jejich fungování.
Keywords: podniky; podnikání; dopady; IoT; výroba; maloobchod; doprava

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 11. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79281/podrobnosti

Files for download

    Last update: