Analysis of factors affecting revenue of NHL teams

Thesis title: Analýza faktorov ovplyvňujúcich tržby tímov NHL
Author: Kachnič, Peter
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Holý, Vladimír
Opponents: Kavřík, Dominik
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cieľom tejto práce je vytvorenie regresného modelu, ktorý vysvetľuje celkové tržby jednotlivých klubov NHL, na základe dátového súboru za obdobie rokov 2015-2019. V úvode je vysvetlená problematika a zároveň aj popis histórie NHL z pohľadu finančného vývoja súťaže, spolu s základnými pojmami a ukazovateľmi. Taktiež sú stanovené výskumné otázky, ktoré budú zodpovedané v priebehu práce. Nasleduje analýza jednotlivých nezávislých premenných pomocou jednoduchej regresie a na základe výsledkov sú niektoré premenné vyradené z potencionálnych pre regresný model. Následne samotná regresná analýza, kde je popísaný finálny model. Na záver je podľa finálneho modelu predpovedaná hodnota tržieb pre novovzniknutý tím Seattle Krakens ktorý v roku 2022 dohral svoju prvú sezónu v súťaži.
Keywords: ľadový hokej; NHL; tržby; regresná analýza; výber premenných
Thesis title: Analysis of factors affecting revenue of NHL teams
Author: Kachnič, Peter
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Holý, Vladimír
Opponents: Kavřík, Dominik
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The aim of this thesis is to create a regression model that explains total revenue of individual NHL clubs, based on dataset for years 2015 – 2019. The introduction explains the financial issue and describes the history of the NHL in terms of financial development of the league, along with the basic concepts and indicators. Thesis also contains research questions that will be answered during the analysis. Followed by analysis of each individual independent variable using simple regression, and based on the results, some variables are excluded from the potential ones for the regression model. Subsequently, the analysis itself, where the final model is described. In the end, according to the final model, total revenue is predicted for the new Seattle Krakens team, which in 2022 finished its first season in the league.
Keywords: regression analysis; revenue; variable selection; ice hockey; NHL
Thesis title: Analýza faktorů ovlivňujících tržby týmů NHL
Author: Kachnič, Peter
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Holý, Vladimír
Opponents: Kavřík, Dominik
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cílem této práce je vytvořeni regresního modelu, který vysvětluje celkové tržby jednotlivých klubu NHL, na základě datového souboru za období let 2015 – 2019. V úvodu je vysvětlena problematika a zároveň popis historie NHL z pohledu finančního vývoje soutěže, spolu s základními pojmy a ukazateli. Také jsou stanoveny výzkumné otázky, které budou zodpovězeny v průběhu práce. Následuje analýza jednotlivých nezávislých proměnných pomoci jednoduché regrese a na zaklade výsledku jsou některé proměnné vyráženy z potencionálních pro regresní model. Následně samotná regresní analýza, kde je popsán finální model. Na závěr je podle finálního modelu předpověděna hodnota tržeb pro nově vzniklý tím Seattle Krakens, který v roce 2022 dohrál svou první sezonu v soutěži
Keywords: NHL; regresní analýza; výběr proměnných; tržby; Ledový hokej

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 10. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78425/podrobnosti

Files for download

    Last update: