Analýza faktorů ovlivňujících tržby týmů NHL

Název práce: Analýza faktorov ovplyvňujúcich tržby tímov NHL
Autor(ka) práce: Kachnič, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holý, Vladimír
Oponenti práce: Kavřík, Dominik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je vytvorenie regresného modelu, ktorý vysvetľuje celkové tržby jednotlivých klubov NHL, na základe dátového súboru za obdobie rokov 2015-2019. V úvode je vysvetlená problematika a zároveň aj popis histórie NHL z pohľadu finančného vývoja súťaže, spolu s základnými pojmami a ukazovateľmi. Taktiež sú stanovené výskumné otázky, ktoré budú zodpovedané v priebehu práce. Nasleduje analýza jednotlivých nezávislých premenných pomocou jednoduchej regresie a na základe výsledkov sú niektoré premenné vyradené z potencionálnych pre regresný model. Následne samotná regresná analýza, kde je popísaný finálny model. Na záver je podľa finálneho modelu predpovedaná hodnota tržieb pre novovzniknutý tím Seattle Krakens ktorý v roku 2022 dohral svoju prvú sezónu v súťaži.
Klíčová slova: ľadový hokej; NHL; tržby; regresná analýza; výber premenných
Název práce: Analysis of factors affecting revenue of NHL teams
Autor(ka) práce: Kachnič, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holý, Vladimír
Oponenti práce: Kavřík, Dominik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to create a regression model that explains total revenue of individual NHL clubs, based on dataset for years 2015 – 2019. The introduction explains the financial issue and describes the history of the NHL in terms of financial development of the league, along with the basic concepts and indicators. Thesis also contains research questions that will be answered during the analysis. Followed by analysis of each individual independent variable using simple regression, and based on the results, some variables are excluded from the potential ones for the regression model. Subsequently, the analysis itself, where the final model is described. In the end, according to the final model, total revenue is predicted for the new Seattle Krakens team, which in 2022 finished its first season in the league.
Klíčová slova: regression analysis; revenue; variable selection; ice hockey; NHL
Název práce: Analýza faktorů ovlivňujících tržby týmů NHL
Autor(ka) práce: Kachnič, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holý, Vladimír
Oponenti práce: Kavřík, Dominik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této práce je vytvořeni regresního modelu, který vysvětluje celkové tržby jednotlivých klubu NHL, na základě datového souboru za období let 2015 – 2019. V úvodu je vysvětlena problematika a zároveň popis historie NHL z pohledu finančního vývoje soutěže, spolu s základními pojmy a ukazateli. Také jsou stanoveny výzkumné otázky, které budou zodpovězeny v průběhu práce. Následuje analýza jednotlivých nezávislých proměnných pomoci jednoduché regrese a na zaklade výsledku jsou některé proměnné vyráženy z potencionálních pro regresní model. Následně samotná regresní analýza, kde je popsán finální model. Na závěr je podle finálního modelu předpověděna hodnota tržeb pro nově vzniklý tím Seattle Krakens, který v roce 2022 dohrál svou první sezonu v soutěži
Klíčová slova: NHL; regresní analýza; výběr proměnných; tržby; Ledový hokej

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78425/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: