Log analysis using ELKSTACK

Thesis title: Analýza logů pomocí ELKSTACK
Author: Turek, Lukáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Palovská, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje řešení, kterým lze využít technologii ELKSTACK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) k analýze již existujících textových logů webové aplikace. Nejprve je teoreticky popsán všeobecný význam textových logů. Následuje popis technologie ELKSTACK a popis prostředí, na kterém byla tato technologie zaváděna. Produkční prostředí webové aplikace Datacruit ATS generuje logy, které je potřeba analyzovat. Kvůli tomu, že se aplikace vyvíjená společností Datacruit s.r.o. posouvá rychle vpřed je potřeba mít nad aplikací přehled pro snadnější určování priorit na které opravy, úpravy či nové funkce do jednotlivých modulů se zaměřit z hlediska spokojenosti uživatelů používajících tuto aplikaci. Aplikace obsahuje Nginx log, uWSGI log a log aplikačního serveru. Tyto logy lze využít pro analýzu přístupu do jednotlivých modulů či používání jednotlivých funkcí. Cílem této práce je vytvořit a nakonfigurovat prostředky pro analýzu Nginx logu, uWSGI logu a logu aplikačního serveru pomocí ELKSTACKU. Cíl práce se podařilo úspěšně splnit a v praktické části této bakalářské práce, která se dělí na instalaci, konfiguraci a ukázku validace řešení jsem popsal postup splnění cíle. Po vytvoření a nakonfigurování ELKSTACKU by měla být společnost Datacruit s.r.o trvale schopná analyzovat používání jednotlivých modulů či funkcí aplikace Datacruit ATS.
Keywords: Nginx log; uWSGI log; ELKSTACK; Analýza logů; Elasticsearch; Logstash; log; logování; Kibana
Thesis title: Log analysis using ELKSTACK
Author: Turek, Lukáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Palovská, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis describes a solution that can be used to use ELKSTACK technology (Elasticsearch, Logstash, Kibana) to analyze existing text logs of the web application. First, the general meaning of text logs is theoretically described. The following is a description of the ELKSTACK technology and a description of the environment in which this technology was implemented. The production environment of the Datacruit ATS web application generates text logs that need to be analyzed. Because the application developed by Datacruit s.r.o. moves fast forward it is necessary to have an overview of the application. Because of overview make it easier to prioritize which fixes, modifications or new features in each module of application to focus on in terms of user satisfaction of the application. The application contains Nginx log, uWSGI log and application server log. These logs can be used to analyze access to individual modules or features. The main goal of this work is to create and configure tools for analysis of Nginx log, uWSGI log and application server log using ELKSTACK. The goal of the thesis was successfully done and in the practical part of this bachelor's thesis, which is divided into installation, configuration and demonstration of solution validation, I described the process of meeting the goal. After creating and configuring ELKSTACK, Datacruit s.r.o should be able to permanently analyze the use of individual modules or functions of the Datacruit ATS application.
Keywords: Log analysis; Elasticsearch; Kibana; Logstash; log; ELKSTACK; uWSGI log; Nginx log; logging

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 2. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76040/podrobnosti

Files for download

    Last update: