Analýza logů pomocí ELKSTACK

Název práce: Analýza logů pomocí ELKSTACK
Autor(ka) práce: Turek, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Palovská, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce popisuje řešení, kterým lze využít technologii ELKSTACK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) k analýze již existujících textových logů webové aplikace. Nejprve je teoreticky popsán všeobecný význam textových logů. Následuje popis technologie ELKSTACK a popis prostředí, na kterém byla tato technologie zaváděna. Produkční prostředí webové aplikace Datacruit ATS generuje logy, které je potřeba analyzovat. Kvůli tomu, že se aplikace vyvíjená společností Datacruit s.r.o. posouvá rychle vpřed je potřeba mít nad aplikací přehled pro snadnější určování priorit na které opravy, úpravy či nové funkce do jednotlivých modulů se zaměřit z hlediska spokojenosti uživatelů používajících tuto aplikaci. Aplikace obsahuje Nginx log, uWSGI log a log aplikačního serveru. Tyto logy lze využít pro analýzu přístupu do jednotlivých modulů či používání jednotlivých funkcí. Cílem této práce je vytvořit a nakonfigurovat prostředky pro analýzu Nginx logu, uWSGI logu a logu aplikačního serveru pomocí ELKSTACKU. Cíl práce se podařilo úspěšně splnit a v praktické části této bakalářské práce, která se dělí na instalaci, konfiguraci a ukázku validace řešení jsem popsal postup splnění cíle. Po vytvoření a nakonfigurování ELKSTACKU by měla být společnost Datacruit s.r.o trvale schopná analyzovat používání jednotlivých modulů či funkcí aplikace Datacruit ATS.
Klíčová slova: Nginx log; uWSGI log; ELKSTACK; Analýza logů; Elasticsearch; Logstash; log; logování; Kibana
Název práce: Log analysis using ELKSTACK
Autor(ka) práce: Turek, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Palovská, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis describes a solution that can be used to use ELKSTACK technology (Elasticsearch, Logstash, Kibana) to analyze existing text logs of the web application. First, the general meaning of text logs is theoretically described. The following is a description of the ELKSTACK technology and a description of the environment in which this technology was implemented. The production environment of the Datacruit ATS web application generates text logs that need to be analyzed. Because the application developed by Datacruit s.r.o. moves fast forward it is necessary to have an overview of the application. Because of overview make it easier to prioritize which fixes, modifications or new features in each module of application to focus on in terms of user satisfaction of the application. The application contains Nginx log, uWSGI log and application server log. These logs can be used to analyze access to individual modules or features. The main goal of this work is to create and configure tools for analysis of Nginx log, uWSGI log and application server log using ELKSTACK. The goal of the thesis was successfully done and in the practical part of this bachelor's thesis, which is divided into installation, configuration and demonstration of solution validation, I described the process of meeting the goal. After creating and configuring ELKSTACK, Datacruit s.r.o should be able to permanently analyze the use of individual modules or functions of the Datacruit ATS application.
Klíčová slova: Log analysis; Elasticsearch; Kibana; Logstash; log; ELKSTACK; uWSGI log; Nginx log; logging

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76040/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: