The influence of the field of study on the choice of partner

Thesis title: Vliv oboru studia na výběr partnera
Author: Garguláková, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lichard, Tomáš
Opponents: Miklánek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce zkoumá vliv studijního oboru na výběr partnera. Práce se nezabývá pouze oborovou homogamií, ale homogamií a párováním obecně. Hlavním cílem je zjistit, zda existuje závislost mezi oborem studia a oborem studia partnera. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření. Za pomocí Chí-kvadrát testu nezávislosti a Spearmanova korelačního koeficientu bylo zjištěno, že mezi studijním oborem a oborem studia partnera závislost není. Byla však potvrzena závislost mezi finanční stránkou a důležitostí vzdělání. Využitím Spearmanova korelačního koeficientu bylo zjištěno, že míra preference studování vysoké školy u partnera, závisí na vnímané důležitosti vzdělání partnera. Dalším ze zásadních odhalení je slabší síla závislosti mezi pohlavím a důležitostí vzdělání u partnera.
Keywords: Studijní obor; Homogamie; Ekonomie rodiny
Thesis title: The influence of the field of study on the choice of partner
Author: Garguláková, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Lichard, Tomáš
Opponents: Miklánek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This study examines the influence of the field of study on the choice of partner. The study does not deal only with field of study homogamy, but with homogamy and mating in general. The main goal is to find out whether there is a dependence between the field of study and the field of study of the partner. The data were obtained using a questionnaire survey. Using the Chi-squared independence test and the Spearman correlation coefficient, it was found that there was no dependence between the field of study and the partner's field of study. However, the dependence between the financial side and the importance of education has been confirmed. Using the Spearman correlation coefficient, it was found that the degree of preference for college studies in a partner depends on the perceived importance of the partner's education. Another major revelation is the weaker strength of gender dependency and the importance of education in a partner.
Keywords: Economics of family; Homogamy; Field of study

Information about study

Study programme: Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2022
Date of submission: 11. 5. 2022
Date of defense: 2022

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: