Vliv oboru studia na výběr partnera

Název práce: Vliv oboru studia na výběr partnera
Autor(ka) práce: Garguláková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lichard, Tomáš
Oponenti práce: Miklánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vliv studijního oboru na výběr partnera. Práce se nezabývá pouze oborovou homogamií, ale homogamií a párováním obecně. Hlavním cílem je zjistit, zda existuje závislost mezi oborem studia a oborem studia partnera. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření. Za pomocí Chí-kvadrát testu nezávislosti a Spearmanova korelačního koeficientu bylo zjištěno, že mezi studijním oborem a oborem studia partnera závislost není. Byla však potvrzena závislost mezi finanční stránkou a důležitostí vzdělání. Využitím Spearmanova korelačního koeficientu bylo zjištěno, že míra preference studování vysoké školy u partnera, závisí na vnímané důležitosti vzdělání partnera. Dalším ze zásadních odhalení je slabší síla závislosti mezi pohlavím a důležitostí vzdělání u partnera.
Klíčová slova: Studijní obor; Homogamie; Ekonomie rodiny
Název práce: The influence of the field of study on the choice of partner
Autor(ka) práce: Garguláková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lichard, Tomáš
Oponenti práce: Miklánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study examines the influence of the field of study on the choice of partner. The study does not deal only with field of study homogamy, but with homogamy and mating in general. The main goal is to find out whether there is a dependence between the field of study and the field of study of the partner. The data were obtained using a questionnaire survey. Using the Chi-squared independence test and the Spearman correlation coefficient, it was found that there was no dependence between the field of study and the partner's field of study. However, the dependence between the financial side and the importance of education has been confirmed. Using the Spearman correlation coefficient, it was found that the degree of preference for college studies in a partner depends on the perceived importance of the partner's education. Another major revelation is the weaker strength of gender dependency and the importance of education in a partner.
Klíčová slova: Economics of family; Homogamy; Field of study

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2022
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 2022

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: