Marketing strategy for the development of women's football in the Czech Republic

Thesis title: Marketingová strategie rozvoje ženského fotbalu v ČR
Author: Kudrna, Václav
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Pauly, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce je zaměřená na analýzu současného stavu ženského fotbalu v ČR a na zlepšení marketingové strategie. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá marketingovou teorií. Soustředí se na pojmy marketing, marketingový produkt, marketingový mix. Tyto pojmy jsou dále popsány ve sportovním a fotbalovém prostředí. Teorie se věnuje také marketingové komunikaci a komunikačnímu mixu. Praktická část představuje část výzkumnou. Analyzuje současný stav ženského fotbalu a marketingu ženského fotbalu v České republice a na základě dotazníkového šetření, analýzy projektů UEFA a FIFA a následné analýzy SWOT navrhuje, jak aktuální situaci zlepšit.
Keywords: marketing; marketingová strategie; marketingový mix; komunikační mix
Thesis title: Marketing strategy for the development of women's football in the Czech Republic
Author: Kudrna, Václav
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Pauly, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This work is focused on the analysis of the current situation of women's football in the Czech Republic and on proposals for improving the marketing strategy. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with marketing theory. It focuses on the concepts of marketing, marketing product, marketing mix. These concepts are further described in sports and football. The theory is also focused on marketing communication and communication mix. The practical part represents the research. It analyzes the current situation of women's football and women's football marketing in the Czech Republic and, based on a questionnaire survey, research of FIFA and UEFA projects and SWOT analysis, suggests how to improve the current situation.
Keywords: Marketing strategy; Marketing mix; Communication mix; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 1. 2022
Date of submission: 25. 8. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79310/podrobnosti

Files for download

    Last update: