Marketingová strategie rozvoje ženského fotbalu v ČR

Název práce: Marketingová strategie rozvoje ženského fotbalu v ČR
Autor(ka) práce: Kudrna, Václav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Pauly, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřená na analýzu současného stavu ženského fotbalu v ČR a na zlepšení marketingové strategie. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá marketingovou teorií. Soustředí se na pojmy marketing, marketingový produkt, marketingový mix. Tyto pojmy jsou dále popsány ve sportovním a fotbalovém prostředí. Teorie se věnuje také marketingové komunikaci a komunikačnímu mixu. Praktická část představuje část výzkumnou. Analyzuje současný stav ženského fotbalu a marketingu ženského fotbalu v České republice a na základě dotazníkového šetření, analýzy projektů UEFA a FIFA a následné analýzy SWOT navrhuje, jak aktuální situaci zlepšit.
Klíčová slova: marketing; marketingová strategie; marketingový mix; komunikační mix
Název práce: Marketing strategy for the development of women's football in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kudrna, Václav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Pauly, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is focused on the analysis of the current situation of women's football in the Czech Republic and on proposals for improving the marketing strategy. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with marketing theory. It focuses on the concepts of marketing, marketing product, marketing mix. These concepts are further described in sports and football. The theory is also focused on marketing communication and communication mix. The practical part represents the research. It analyzes the current situation of women's football and women's football marketing in the Czech Republic and, based on a questionnaire survey, research of FIFA and UEFA projects and SWOT analysis, suggests how to improve the current situation.
Klíčová slova: Marketing strategy; Marketing mix; Communication mix; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2022
Datum podání práce: 25. 8. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79310/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: