Analysis of the development of palliative care in the Hradec Králové Region in 2021

Thesis title: Analýza rozvoje paliativní péče v Královéhradeckém kraji v roce 2021
Author: Kropáčková, Natálie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Johanis, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analyzováním rozvoje paliativní péče v Královéhradeckém kraji v roce 2021. V teoretické části práce jsou vymezeny důležité pojmy související s paliativní péčí. Představeny jsou též způsoby financování a legislativní rámec této péče. Praktická část se zabývá zobrazení trendu stárnutí populace. Stěžejní částí práce je analýza dostupnosti paliativní péče na území České republiky, s nejbližší zaměřením na Královéhradecký kraj. Dále také strategie rozvoje této péče v Královéhradeckém kraji pro střednědobý horizont let 2021–2027 a vlastní doporučení pro rozvoj. Výsledkem výzkumného šetření je, že na území sledovaného kraje je již v současné chvíli poskytnuta poměrně dobrá síť paliativní péče, vzhledem k tomu, že kraj plní cíle ministerstva zdravotnictví. Současně je plánovaný rozvoj dostatečný a pokryje výraznou část přibývající postreprodukční složky obyvatelstva vyžadují paliativní péči.
Keywords: paliativní péče; hospicová péče; zdravotní systém
Thesis title: Analysis of the development of palliative care in the Hradec Králové Region in 2021
Author: Kropáčková, Natálie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Johanis, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the development of palliative care in the Hradec Králové region in 2021. The theoretical part of the thesis defines important concepts related to palliative care. The methods of financing and the legislative framework for this care are also presented. The practical part deals with depicting the aging trend of the population. The main part of the work is an analysis of the availability of palliative care in the Czech Republic, with the closest focus on the Hradec Králové region. Furthermore, the strategy for the development of this care in the Hradec Králové Region for the medium-term horizon of 2021–2027 and its own recommendations for development. The result of the research survey is that a relatively good network of palliative care is already provided in the monitored region, given that the region meets the objectives of the Ministry of Health. At the same time, the planned development is sufficient and will cover a significant part of the growing post-production population requiring palliative care.
Keywords: palliative care; hospice care; health system

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 10. 2021
Date of submission: 12. 5. 2022
Date of defense: 29. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78350/podrobnosti

Files for download

    Last update: