Analýza rozvoje paliativní péče v Královéhradeckém kraji v roce 2021

Název práce: Analýza rozvoje paliativní péče v Královéhradeckém kraji v roce 2021
Autor(ka) práce: Kropáčková, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Johanis, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analyzováním rozvoje paliativní péče v Královéhradeckém kraji v roce 2021. V teoretické části práce jsou vymezeny důležité pojmy související s paliativní péčí. Představeny jsou též způsoby financování a legislativní rámec této péče. Praktická část se zabývá zobrazení trendu stárnutí populace. Stěžejní částí práce je analýza dostupnosti paliativní péče na území České republiky, s nejbližší zaměřením na Královéhradecký kraj. Dále také strategie rozvoje této péče v Královéhradeckém kraji pro střednědobý horizont let 2021–2027 a vlastní doporučení pro rozvoj. Výsledkem výzkumného šetření je, že na území sledovaného kraje je již v současné chvíli poskytnuta poměrně dobrá síť paliativní péče, vzhledem k tomu, že kraj plní cíle ministerstva zdravotnictví. Současně je plánovaný rozvoj dostatečný a pokryje výraznou část přibývající postreprodukční složky obyvatelstva vyžadují paliativní péči.
Klíčová slova: paliativní péče; hospicová péče; zdravotní systém
Název práce: Analysis of the development of palliative care in the Hradec Králové Region in 2021
Autor(ka) práce: Kropáčková, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Johanis, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the analysis of the development of palliative care in the Hradec Králové region in 2021. The theoretical part of the thesis defines important concepts related to palliative care. The methods of financing and the legislative framework for this care are also presented. The practical part deals with depicting the aging trend of the population. The main part of the work is an analysis of the availability of palliative care in the Czech Republic, with the closest focus on the Hradec Králové region. Furthermore, the strategy for the development of this care in the Hradec Králové Region for the medium-term horizon of 2021–2027 and its own recommendations for development. The result of the research survey is that a relatively good network of palliative care is already provided in the monitored region, given that the region meets the objectives of the Ministry of Health. At the same time, the planned development is sufficient and will cover a significant part of the growing post-production population requiring palliative care.
Klíčová slova: palliative care; hospice care; health system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2022
Datum obhajoby: 29. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78350/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: