Financial analysis of ČSOB

Thesis title: Finanční analýza ČSOB
Author: Szita, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu ČSOB, a.s. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části je představena bankovní společnost ČSOB, a.s., obecně popsány postupy a ukazatele finanční analýzy a stručně rozebrány informace, které jsou bankami povinně zveřejňovány. V druhé části byla provedena analýza aktiv a pasiv, vybraných výnosových a nákladových položek, zisku, rentability, likvidity a kapitálové přiměřenosti. Dále bylo provedeno srovnání vybraných produktů s konkurencí k určitému datu v roce 2022, které ČSOB, a.s. nabízí. Jedná se o spořící účet, termínovaný vklad a hypoteční úvěr. Finanční analýza byla prováděna mezi lety 2014-2020, kde zejména v posledním roce byla většina bank postihnuta koronavirovou pandemií COVID-19. V závěru diplomové práce jsou shrnuty výstupy a poznatky z finanční analýzy banky a doporučení z nich vyplývající.
Keywords: ČSOB; finanční analýza; banka; rentabilita; výkaz zisku a ztráty; kapitálová přiměřenost; spočící účet; termínovaný vklad; hypoteční úvěr; likvidita; rozvaha; výroční zpráva
Thesis title: Financial analysis of ČSOB
Author: Szita, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is focused on the financial analysis of ČSOB, a.s. The diploma thesis is divided into two main parts. The first part introduces the banking company ČSOB, a.s., describes the procedures and indicators of financial analysis in general and briefly discusses the information that is obligatorily disclosed by banks. In the second part, an analysis of assets and liabilities, selected income and expense items, profit, profitability, liquidity and capital adequacy were carried out. Furthermore, a comparison of selected products with competitors as of a certain date in 2022, which ČSOB, a.s. offers, was carried out. This is a savings account, a term deposit, and a mortgage loan. The financial analysis was carried out between 2014-2020, where, especially in the last year, most banks were affected by the CORONAVIRUS PANDEMIC COVID-19. At the end of the diploma thesis, the outputs and findings from the bank's financial analysis and the recommendations resulting from them are summarized.
Keywords: profitability; liquidity; mortgage loan; bank; ČSOB; financial analysis; annual report; profit and loss statement; balance sheet; capital adequacy; savings account; term deposit

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 10. 2021
Date of submission: 23. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78339/podrobnosti

Files for download

    Last update: