Finanční analýza ČSOB

Název práce: Finanční analýza ČSOB
Autor(ka) práce: Szita, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu ČSOB, a.s. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části je představena bankovní společnost ČSOB, a.s., obecně popsány postupy a ukazatele finanční analýzy a stručně rozebrány informace, které jsou bankami povinně zveřejňovány. V druhé části byla provedena analýza aktiv a pasiv, vybraných výnosových a nákladových položek, zisku, rentability, likvidity a kapitálové přiměřenosti. Dále bylo provedeno srovnání vybraných produktů s konkurencí k určitému datu v roce 2022, které ČSOB, a.s. nabízí. Jedná se o spořící účet, termínovaný vklad a hypoteční úvěr. Finanční analýza byla prováděna mezi lety 2014-2020, kde zejména v posledním roce byla většina bank postihnuta koronavirovou pandemií COVID-19. V závěru diplomové práce jsou shrnuty výstupy a poznatky z finanční analýzy banky a doporučení z nich vyplývající.
Klíčová slova: ČSOB; finanční analýza; banka; rentabilita; výkaz zisku a ztráty; kapitálová přiměřenost; spočící účet; termínovaný vklad; hypoteční úvěr; likvidita; rozvaha; výroční zpráva
Název práce: Financial analysis of ČSOB
Autor(ka) práce: Szita, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the financial analysis of ČSOB, a.s. The diploma thesis is divided into two main parts. The first part introduces the banking company ČSOB, a.s., describes the procedures and indicators of financial analysis in general and briefly discusses the information that is obligatorily disclosed by banks. In the second part, an analysis of assets and liabilities, selected income and expense items, profit, profitability, liquidity and capital adequacy were carried out. Furthermore, a comparison of selected products with competitors as of a certain date in 2022, which ČSOB, a.s. offers, was carried out. This is a savings account, a term deposit, and a mortgage loan. The financial analysis was carried out between 2014-2020, where, especially in the last year, most banks were affected by the CORONAVIRUS PANDEMIC COVID-19. At the end of the diploma thesis, the outputs and findings from the bank's financial analysis and the recommendations resulting from them are summarized.
Klíčová slova: profitability; liquidity; mortgage loan; bank; ČSOB; financial analysis; annual report; profit and loss statement; balance sheet; capital adequacy; savings account; term deposit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2021
Datum podání práce: 23. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78339/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: