Statutory audit of financial statements with a focus on testing selected areas of financial statements

Thesis title: Statutární audit účetní závěrky se zaměřením na testování vybraných oblastí účetních výkazů
Author: Krčil, František
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou ověřování účetní závěrky externím auditorem s cílem vyobrazit užití auditních procedur na vybrané položky účetní závěrky společnosti. Teoretická část se skládá ze 3 kapitol. V první kapitole je vymezen pojem audit, v návaznosti jsou zde definovány cíle a podstata auditu. Druhá kapitola řeší legislativní úpravu auditorské činnosti v ČR. Poslední kapitola teoretické části se zabývá jednotlivými fázemi auditu od činností před uzavřením smlouvy až po samotné vyslovení výroku auditora. Praktická část se opírá o teoretická východiska auditorské praxe a demonstruje vybrané postupy na fiktivní účetní závěrce společnosti.
Keywords: substantivní testování; analytické testy věcné správnosti; testy detailních údajů; audit; fáze auditu; auditní procedury
Thesis title: Statutory audit of financial statements with a focus on testing selected areas of financial statements
Author: Krčil, František
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with verifying financial statements by an external auditor to illustrate the use of audit procedures on selected items in the company's financial statements. The theoretical part consists of 3 chapters. The first chapter defines the audit concept in connection with the objectives and essence of an audit. The second chapter deals with the legislative regulation of auditing activities in the Czech Republic. The last chapter of the theoretical part deals with the various stages of the audit, from activities before the conclusion of a contract to the auditor's opinion. The practical part is based on the theoretical basis of auditing practice and demonstrates selected procedures on the fictitious financial statements of the company.
Keywords: audit; audit phases; audit procedures; substantive testing; analytical tests of factual accuracy; tests of detailed data

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 7. 2021
Date of submission: 23. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77388/podrobnosti

Files for download

    Last update: