Statutární audit účetní závěrky se zaměřením na testování vybraných oblastí účetních výkazů

Název práce: Statutární audit účetní závěrky se zaměřením na testování vybraných oblastí účetních výkazů
Autor(ka) práce: Krčil, František
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou ověřování účetní závěrky externím auditorem s cílem vyobrazit užití auditních procedur na vybrané položky účetní závěrky společnosti. Teoretická část se skládá ze 3 kapitol. V první kapitole je vymezen pojem audit, v návaznosti jsou zde definovány cíle a podstata auditu. Druhá kapitola řeší legislativní úpravu auditorské činnosti v ČR. Poslední kapitola teoretické části se zabývá jednotlivými fázemi auditu od činností před uzavřením smlouvy až po samotné vyslovení výroku auditora. Praktická část se opírá o teoretická východiska auditorské praxe a demonstruje vybrané postupy na fiktivní účetní závěrce společnosti.
Klíčová slova: substantivní testování; analytické testy věcné správnosti; testy detailních údajů; audit; fáze auditu; auditní procedury
Název práce: Statutory audit of financial statements with a focus on testing selected areas of financial statements
Autor(ka) práce: Krčil, František
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with verifying financial statements by an external auditor to illustrate the use of audit procedures on selected items in the company's financial statements. The theoretical part consists of 3 chapters. The first chapter defines the audit concept in connection with the objectives and essence of an audit. The second chapter deals with the legislative regulation of auditing activities in the Czech Republic. The last chapter of the theoretical part deals with the various stages of the audit, from activities before the conclusion of a contract to the auditor's opinion. The practical part is based on the theoretical basis of auditing practice and demonstrates selected procedures on the fictitious financial statements of the company.
Klíčová slova: audit; audit phases; audit procedures; substantive testing; analytical tests of factual accuracy; tests of detailed data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 7. 2021
Datum podání práce: 23. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77388/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: