Bitcoin Analysis From the Perspective of Classical Economic Exchange Rate Theory, Creation of Its Value and Simulation of the Development of the Mining Price Until 2140

Thesis title: Analýza bitcoinu z pohledu klasické ekonomické teorie měnového kurzu, tvorba jeho hodnoty a simulace vývoje ceny miningu do roku 2140
Author: Rogozhnikova, Arina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Vyletelka, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou kryptoměn se zaměřením na bitcoin (BTC) a predikcí vývoje jeho tržního kurzu. První část práce je věnována teorií měnového kurzu, charakteristice parametrů bitcoinu a metodě ocenění vývoje jeho tržního kurzu pomocí metody Stock-to-Flow. V empirické části jsem se zabývala posouzením fungování tradiční ekonomické teorie kurzu při aplikací na bitcoin, analýzou faktorů tvořících jeho hodnotu, simulací krátkodobého vývoje jeho budoucího tržního kurzu a též vytvořením vlastního oceňovacího modelu vývoje hodnoty bitcoinu do roku 2140.
Keywords: Bitcoin; parita kupní síly; Big Mac index; parita úrokové míry; mezinárodní Fisherův efekt; forwardový kurz; tržní ocenění; Stock-to-Flow; obtížnost těžby; satoshi; mining; halving; hashrate; elektrická energie
Thesis title: Bitcoin Analysis From the Perspective of Classical Economic Exchange Rate Theory, Creation of Its Value and Simulation of the Development of the Mining Price Until 2140
Author: Rogozhnikova, Arina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Vyletelka, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of cryptocurrencies with a focus on bitcoin (BTC) and the prediction of the development of its market rate. The first part of the thesis is devoted to the exchange rate theory, the characteristics of bitcoin parameters and the method of valuing the development of its market rate using the Stock-to-Flow model. In the empirical part I dealt with the assessment of the functioning of the traditional economic exchange rate theory with the application to bitcoin, analysis of factors forming its value, simulation of short-term development of its future market rate and also by creating my own valuation model of the development of bitcoin value until the year 2140.
Keywords: Bitcoin; Stock-to-Flow; mining difficulty; satoshi; mining; halving; hashrate; electricity power; purchasing power parity; Big Mac index; interest rate parity; International Fisher effect; forward rate; market valuation

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 1. 2022
Date of submission: 29. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76965/podrobnosti

Files for download

    Last update: