Analýza bitcoinu z pohledu klasické ekonomické teorie měnového kurzu, tvorba jeho hodnoty a simulace vývoje ceny miningu do roku 2140

Název práce: Analýza bitcoinu z pohledu klasické ekonomické teorie měnového kurzu, tvorba jeho hodnoty a simulace vývoje ceny miningu do roku 2140
Autor(ka) práce: Rogozhnikova, Arina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Vyletelka, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou kryptoměn se zaměřením na bitcoin (BTC) a predikcí vývoje jeho tržního kurzu. První část práce je věnována teorií měnového kurzu, charakteristice parametrů bitcoinu a metodě ocenění vývoje jeho tržního kurzu pomocí metody Stock-to-Flow. V empirické části jsem se zabývala posouzením fungování tradiční ekonomické teorie kurzu při aplikací na bitcoin, analýzou faktorů tvořících jeho hodnotu, simulací krátkodobého vývoje jeho budoucího tržního kurzu a též vytvořením vlastního oceňovacího modelu vývoje hodnoty bitcoinu do roku 2140.
Klíčová slova: Bitcoin; parita kupní síly; Big Mac index; parita úrokové míry; mezinárodní Fisherův efekt; forwardový kurz; tržní ocenění; Stock-to-Flow; obtížnost těžby; satoshi; mining; halving; hashrate; elektrická energie
Název práce: Bitcoin Analysis From the Perspective of Classical Economic Exchange Rate Theory, Creation of Its Value and Simulation of the Development of the Mining Price Until 2140
Autor(ka) práce: Rogozhnikova, Arina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Vyletelka, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of cryptocurrencies with a focus on bitcoin (BTC) and the prediction of the development of its market rate. The first part of the thesis is devoted to the exchange rate theory, the characteristics of bitcoin parameters and the method of valuing the development of its market rate using the Stock-to-Flow model. In the empirical part I dealt with the assessment of the functioning of the traditional economic exchange rate theory with the application to bitcoin, analysis of factors forming its value, simulation of short-term development of its future market rate and also by creating my own valuation model of the development of bitcoin value until the year 2140.
Klíčová slova: Bitcoin; Stock-to-Flow; mining difficulty; satoshi; mining; halving; hashrate; electricity power; purchasing power parity; Big Mac index; interest rate parity; International Fisher effect; forward rate; market valuation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2022
Datum podání práce: 29. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76965/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: